33 Voorts was de commissie niet gelukkig met het publiceren van de na men van de commissie in het clubnieuws. Niemand heeft een stap in de richting van de commissie gedaan, dus moest elk initiatief van de commissie zelf uitgaan. De volgende verklaring wordt uitgereikt: Aan de ledenraad van de A.F.C. "AJAX", Rapport van de bevindingen van de Commissie van Onderzoek ingesteld op 1 november 1984 door de ledenraad van de A.F.C. "AJAX", naar aan leiding van publicaties in Vrij Nederland op 6, 13 en 20 oktober 1984. Samenstelling van de Commissie: André Kraan, voorzitter, Jaap van Praag, Nico Gianotten, Henk Timman en Henk van der Zwaag, secretaris. Taakopdracht: Te onderzoeken van wie de stukken (notulen bestuursvergaderingen, vergaderingen van de ledenraad en vertrouwelijke correspondentie), op grond waarvan de publicaties zijn verschenen, afkomstig zijn. De commissie is twee maal bijeen geweest en heeft een aantal mensen gehoord. Ook hebben individuele leden gesprekken gevoerd met derden. Gebleken is dat de stukken die Vrij Nederland voor zijn publicaties heeft gebruikt, eerder aan drie landelijke dagbladen zijn aangebo den. De dagbladen hebben om verschillende redenen deze stukken niet willen gebruiken Gebleken is, dat bij twee van de drie dagbladen eenzelfde persoon de stukken heeft aangeboden; bij Vrij Nederland en één dagblad is het ons niet gelukt de naam los te krijgen, alhoewel het aannemelijk is, dat het dezelfde persoon is geweest. Ook werd door de twee dagbladen dezelfde naam genoemd van een tweede persoon Omdat er aanwijzingen waren, dat de stukken afkomstig zouden kunnen zijn van oud-bestuurslid Dick Boering, heeft de Commissie hem voor een gesprek uitgenodigd. Gehoord alle verklaringen, heeft de Commissie niet de overtuiging gekregen dat Boering de stukken beschikbaar heeft gesteld. De commissie is bereid de werkzaamheden voort te zetten. Amsterdam, 26 januari 1985. Namens de leden van de genoemde commissie (w.g.) Henk van der Zwaag. De heer Kraan wil hieraan toevoegen dat er met vastheid drie aange vers van het verhaal zijn geweest of één hoofdaangever plus twee tus senpersonen Drie dagbladen hebben geen belangstelling getoond, het ene weekblad wel. De naam Boering is eerder genoemd; alle lijnen komen samen bij

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 38