31 5Mededelinq(en) van het bestuur. Het financieel overzicht over het eerste halfjaar van het vereni gingsjaar 1984-1985 wordt uitgereikt, alsmede een overzicht van de toeschouwersaantallen en de recettes van het lopende seizoen en de twee seizoenen daarvoor. De heer Van Wijk merkt op dat de overkapping van de staantribunes een gunstige invloed heeft gehad op de bezoekersaantallen. De heer Bartels zegt dat het bezoek bij de competitiewedstrijden goed loopt, maar dat de Europacuprecettes achter zijn gebleven bij de begroting. De aanmerkelijk gedaalde kosten voor verwarming zijn natuurlijk het gevolg van de overschakeling van 'olie op gas. De heer Van der Zwaag zou graag de bezoekers-verhouding: staan- tot zitplaatsen willen weten vergeleken met hoe die in het verleden was De voorzitter zegt dat de verhouding ongeveer 50-50 was en dat die nu is 60% staan- ten opzichte van 40% zitplaatsen. Verder deelt hij mede, dat met Kappa een sponsorcontract is afgeslo ten voor 4 jaar ter waarde van f. 1.800.000,-; hierin is begrepen de waarde van de kleding. Omtrent de shirtreclame deelt hij mede, dat het nieuwe contract on geveer 60 a 70% hoger zal komen te liggen dan het huidige contract. Het totaal te ontvangen bedrag van de sponsors zal het komende sei zoen netto f. 2.000.000,- gaan bedragen. De heer Been vraagt of de trainer wel weet dat één derde van de in komsten wordt verkregen uit sponsoring en doet de trainer er alles aan om dit ook aan de spelers kenbaar te maken. De voorzitter zegt weinig klachten te hebben over de huidige spelers. De heer Van Eijden zegt dat 5 jaar geleden veel moeilijkheden moesten worden overwonnen, maar dat nu alles goed loopt waarbij onze aanvoer der een uitstekende steunpilaar is. De heer Van der Zwaag heeft via de pers vernomen dat het B.B.I. kor tingen had toegepast op de uitkeringen aan clubs waaronder Ajax. De heer Bartels antwoordt dat hier inmiddels bezwaar tegen is aange tekend en dat dit vermoedelijk wel zal worden rechtgetrokken. De heer Schoevaart had verwacht dat er een voorstel zou komen om 3 ondersteunende leden te benoemen tot werkend lid. De voorzitter antwoordt dat dit op de volgende vergadering zal gebeuren. De heer Henrichs vindt de uitlatingen van trainer De Mos gepubli ceerd in Het Parool over Walter Meeuws onverstandig en hoopt dat het bestuur deze mening deelt.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 36