30 beterd, maar hij zegt enigszins bezorgd te zijn. Echter moet niet u/orden vergeten dat er vele figuren rondom de trainer lopen, die hem in het geniep trachten onderuit te halen en daar is niet veel tegen te doen. De heer Been vindt dat er in alle jeugdelftallen van Ajax brutaal wordt gevoetbald. Bij het eerste elftal vindt je hier niets van te rug. Op een vraag van de heer Been of de trainer een speler die voor 70?ó presteert naar 100?ó kan krijgen, antwoordt de voorzitter dat een dergelijke trainer in Nederland niet te vinden is. De heer Blekkenhorst vraagt of de speler Godee is uitgeleend of ver kocht. Geantwoord wordt dat deze 'is verkocht. 7. Sluiting. De voorzitter sluit hierna de vergadering. Na onderling overleg wordt de volgende vergadering vastgesteld op 31 januari 1983. Verslag van de vergadering van de ledenraad, gehouden op 31 januari 1983. 1. Opening. Voorzitter Harmsen heet de aanwezigen welkom, speciaal de ere-vöor- zitter Van Praag en de ere-leden De Jongh en Timman. Afwezig wegens ziekte de heer Westrik en het ere-lid Vunderink. Verder afwezig met bericht van verhindering de heren Bakker, Boerkoel (is bij tweede elftal), Keijzer en Lambregts. Aanwezig zijn 22 leden, zodat is voldaan aan het bepaalde in artikel 26, lid 2, van de statuten (18 leden). Tevens zijn aanwezig de bestuursleden Van Eijden en Neefjes, alsmede administrateur Holsheimer. 2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering gehouden op 1 no vember 1984. De notulen worden door de voorzitter ongewijzigd vastgesteld. 4. Met referte aan het bepaalde in artikel 35, lid 6, van de statuten wordt goedkeuring gevraagd van de statutenwijziging aangenomen in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 13 september 1984. De wijziging betrof de leden 4 en 8 van artikel 5 van de statuten: juniorleden A, B, C en pupillen wijzigen in juniorleden A, B, C, D en E. De vergadering gaat hiermede akkoord.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 35