27 De heer Kraan vraagt of de opgegeven toeschouwersaantallen exclusief seizoenkaarthouders zijn, hetgeen bevestigend wordt beantwoord. De heer Van der Wal zegt dat de opbrengst van de VIP-plaatsen toch exact te begroten is en toch is er een verschil. De heer Bartels antwoordt dat er enige slechte plaatsen (achter een pilaar) zijn, waar niet de volle prijs voor berekend kan worden. De heer Van der Zwaag vraagt hoe de pers aan de toeschouwersaantal len komt. Geantwoord wordt dat de pers practisch altijd van een ei gen schatting uitgaat. Voorzitter Harmsen deelt mede, dat hij toch wel enige zorgen heeft omtrent ons jonge elftal, ondanks dat er reeds 17 punten uit 9 wed strijden zijn behaald. Er lopen veel mensen om onze spelers heen en het kost het bestuur moeite om deze van de spelers af te houden. Ondanks alles worden spelers toch van buitenaf beïnvloed. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over schoencontracten van 150.000,- per jaar. Hij is verder van mening dat in de thuiswedstrijd tegen Bohemians er meer gescoord had kunnen en moeten worden en dat de tweede wedstrijd toch een moeilijke zal worden. De overkapping van de staantribunes is volgens het bestuur een goed besluit geweest, want de toeschouwersaantallen zijn hierdoor toch constanter geworden. Met de Stichting F-side is een goede verstandhouding en het F-side- home heeft er mede toe bijgedragen dat men op vak F nu weinig last meer ondervindt. De uitwedstrijden zijn ondanks politiebegeleiding nog steeds een probleem. Vervolgens zegt hij dat het bestuur zich weinig aantrekt van de di verse negatieve perspublicaties. Het feit dat er mededelingen vanuit Ajax-kring zijn verstrekt is veel ernstiger. Het artikel in de Nieuwe Revue is zijns inziens riooljournalistiek maar de publicaties in Vrij Nederland zijn een ernstiger zaak. Hij vraagt vanuit de ledenraad een commissie te vormen die het geheel zal onderzoeken. De heer Kraan zegt dit een goed voorstel te vinden, maar de commissie moet dan wel over alle gegevens kunnen beschikken. De heer Waas heeft met verbazing de artikelen gelezen en is van me ning dat deze zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. De voorzitter stelt voor dat in de commissie zullen plaatsnemen de heren Gianotten, Kraan, Van Praag, Timman en Van der Zwaag, waarmede iedereen akkoord gaat. De commissie zal trachten de zaak tot op de bodem uit te zoeken en hiervan verslag uitbrengen aan bestuur en ledenraad. De heer Kraan vraagt wanneer de commissie kan beschikken over de nu reeds bij het bestuur bekend zijnde gegevens.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 32