26 De heer Potharst zegt dat op bladzijde 1 punt 4 het jaartal 1946 moet zijn het jaartal 1967. De heer Van der Zwaag zegt dat bij de opening tussen de woorden "twee bestuursleden" het woord "overige" moet worden toegevoegd. Op bladzijde 1 vijfde regel van onder moet het woord "rapport" worden vervangen door "jaarverslag" aldus de heer Van der Zwaag. De heer Timman zegt dat op bladzijde 2 de woorden "informatie te hebben verkregen" moet zijn "informatie te hebben gegeven". Volgens de heer Van der Zwaag moet op bladzijde 2 "worden verkocht" zijn "werden verkocht". De heer Potharst zegt dat op bladzijde 3 de 3e en 4e regel van on deren niet juist zijn. Hij heeft gezegd dat als de drank het motief was geweest om Van der Hart niet als trainer te nemen er dan geen contact had moeten worden gezocht. De heer Kraan zegt dat op bladzijde 7 staat dat hij blij was met de reactie van de heer Bogaard. Hij heeft echter gezegd blij te zijn met een reactie van de heer Bogaard. De notulen worden vervolgens door de voorzitter vastgesteld. 4. Verkiezing van een le en 2e plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad. De vergadering gaat akkoord met de verkiezing van de heer Kraan tot le plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad en met de verkiezing van de heer Van der Zwaag tot 2e plaatsvervanger van de ledenraad. 5. Mededelingen van het bestuur. Het financieel verslag over de periode 1 juli 1984 tot en met 30 sep tember 1984 wordt uitgereikt, alsmede een overzicht van de recette- opbrengsten en toeschouwersaantallen. Penningmeester Bartels geeft een toelichting op de overige opbreng sten en zegt dat de verhouding verkoop zitplaatsen ten opzichte van staanplaatsen voorheen 50-50 procent was, maar dat tegenwoordig de verhouding ongeveer is: zitplaatsen 40% - staanplaatsen 60%. Verder deelt hij mede, dat het aantal ondersteunende leden toch met 50 is achtergebleven bij het vorige seizoen. Bovendien zitten wij nog niet op de begroting van de Europacup-wed strijden, zodat een 3e ronde noodzakelijk is. Ook de KNVB-bekerwed- strijden met tegenstanders als D0V0 en eventueel Heerjansdam leveren uiteraard geen toprecettes op. Daarentegen zijn de recette-opbrengsten van de competitiewedstrijden tot nu toe boven de begroting. De verbouwing voor de overkapping van de staantribunes en het nieuwe ketelhuis heeft in totaal lh miljoen gekost.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 31