25 Voorzitter Harmsen antwoordt dat er tot op heden geen enkel contact is met Cruijff. De heer Henrichs vraagt of het materiaal dat gebruikt is bij de bouw van de overkapping van de staantribunes sterk genoeg is om het even tuele vandalisme te weerstaan. De voorzitter antwoordt dat er met alles terdege rekening is gehou den. De heer Bogaard vindt de opmerking van de heer Kraan over de jonge ren in de ledenraad een stekende opmerking en dat moet nu juist niet. Als je iets te bepraten hebt beleg dan een vergadering. Hij is van mening dat sommige vrbgen die ouderen stellen voor hem gesneden koek zijn, hetgeen misschien komt omdat hij vijf maal per week aanwezig is. Misschien is dit wel het genoemde generatiecon flict. De heer Kraan zegt blij te zijn met de reactie van de heer Bogaard. 16. Sluiting. De voorzitter spreekt de hoop uit dat ons elftal weer eens ver komt in de strijd voor de Europacup en vraagt een ieder die iets wil we ten hem dat te vragen. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 1 november 1984. Hij sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Verslag van de vergadering van de ledenraad, gehouden op 1 novem ber 1984. 1. Opening. Voorzitter Harmsen heet de aanwezigen welkom, speciaal de ere-voor- zitter Van Praag en de ere-leden De Jongh en Timman. De leden Westrik en Hordijk zijn door ziekte verhinderd en van de leden Boerkoel, Bogaard, Harms, Pil en Van Wijk is bericht van ver hindering ontvangen. Aanwezig zijn 20 leden, zodat voldaan is aan het bepaalde in ar tikel 26, lid 2, van de statuten (18 leden). Tevens zijn aanwezig de bestuursleden Van Eijden en Neefjes en ad ministrateur Holsheimer. Vanaf deze plaats wenst de voorzitter de door ziekte afwezige heren een spoedig algeheel herstel toe. 2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Notulen van de vergadering van 31 augustus 1984. De heer Schoevaart deelt mede, dat bij de opening staat vermeld "leden van verdienste De Boer en De Jongh" hetgeen "ere-leden De Boer en De Jongh" moet zijn.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 30