24 De heer Middendorp deelt mede, dat in het zojuist verschenen num mer van het Ajax-nieuws een fout is geslopen, aangezien achter de naam van P. van Deijck een kruisje is geplaatst. De heer Van Praag merkt op dat als Piet dit leest hij het zelf niet zou geloven. 15. Rondvraag. De heer Been bedankt het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaaralsmede de administratie voor de aan de jeugdcommissie verleende medewerking. Hij is van mening dat de eerste elftalspelers eens naar het F-side- home moeten gaan. Hij is het niet eens met de via de pers gedane uitlatingen van trainer De Mos en zegt dat verschillende zaken uitsluitend via het bestuur dienen te lopen. Negatieve publiciteit kan ook tegenover de sponsors verkeerd uitpak ken. Voorzitter Harmsen zegt dat de trainer reeds over zijn uitlatingen is aangepakt. Voor wat de sponsors betreft zegt hij, dat men goed moet uitkijken wie in de ledenraad worden gekozen en dat eventuele uitlatingen van mensen in de bestuurskamer tegenover sponsors ver keerd kunnen uitpakken. De heer Waas zegt blij te zijn dat de voorzitter is herkozen, want hij vindt dat door hem goed werk is verricht. De heer Pil vindt dat in de nieuwe presentatiegids afschuwelijke foto's van het bestuur zijn opgenomen. De heer Potharst vraagt waarom de KNVB de clubs verplicht tot deel name aan het zaalvoetbaltournooi tijdens de winterstop. Voorzitter Harmsen deelt mede, dat het financieel aantrekkelijk kan zijn. De heer Van Eijden zegt dat het een gevolg is van het zogenaamde "wilde" zaalvoetbal. Je kunt het dan beter reguleren. De heer Kraan deelt mede, dat de heer Fischer hem heeft verzocht het bestuur veel succes toe te wensen voor het seizoen 1984-1985. Bij deze De heer Kraan wil even stilstaan bij het feit dat de heer Fischer af scheid zal nemen als lid van de ledenraad. Hopelijk verbetert zijn gezondheidstoestand dermate, dat hij in de toekomst weer als lid kan worden gekozen. Voorts wenst de heer Kraan het bestuur eveneens veel succes en als mede de diverse commissies in de vereniging. De heer Bakker vraagt of er weer contacten met Cruijff zijn gelegd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 29