23 10. Bestuursverkiezing. De heer Van Eijden deelt mede, dat de voorzitter de heer A. Harmsen aftredend is, zich herkiesbaar stelt en dat er geen andere kandida ten zijn gesteld en derhalve voorstelt om hem voor 3 jaren her benoemen. Applaus. De voorzitter dankt de ledenraad voor het in hem gestelde vertrouwen en zegt dat er in de toekomst belangrijke zaken dienen te worden af gewerkt, zoals bijvoorbeeld de videorechten. Het is dan ook belang rijk dat Ajax-bestuursleden op andere sleutelposities bij de en FBO hebben plaatsgenomen. 11. Het bestuur stelt voor om hef ondersteunend lid de heer W.3. Oostrom, ondersteunend lid sinds september I960 en vanaf 1 juli 1983 lid van de Toto- en Lottocommissie, te benoemen tot werkend lid, met terugwerkende kracht tot 1 juli 1984. Met algemene stemmen gaat de ledenraad hiermede akkoord. 12. Benoeming Technische Commissie. Deze bestaat uit de heren: Subcommissie A (betaald voetbal) A.3. van Eijden, voorzitter en leden de heren 3. Hordijk en A. Pronk. Subcommissie B (jeugdvoetbal) 3. Neefjes, voorzitter en leden de heren C.C. Harms en H.A. Smit. De heer Boerkoel vraagt zich af of het wel juist is om de heer Pronk her te benoemen, daar hij als trainer van een andere club functioneert. De heer Van Eijden zegt dat deze niet als trainer optreedt maar als adviseur. De commissie wordt hierna door de ledenraad in dezelfde samenstelling voor 1 jaar her benoemd. 13. Vaststelling Officieel Orgaan. De heer Pil vraagt wat dit punt eigenlijk inhoudt. Geantwoord wordt dat bij dit punt wordt vastgesteld dat ons clubnieuws ons officieel orgaan is. Hierna gaan allen hiermede akkoord. 14. Verkiezing Commissie van Redactie. De commissie bestaat uit de heren: A. Harmsen, M. Middendorp en en M.3.W. Middendorp. De heren stellen zich herkiesbaar. (Gelet dient te worden op het bepaalde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement.) Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld, worden de heren voor 1 jaar hér benoemd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 28