22 De heer Kraan antwoordt dat het uitsluitend om de toekomst van de ledenraad gaat. Ook de heer Schoevaart is van mening dat de jongeren een soort drem pelvrees hebben. De voorzitter zegt dat als hij geen bestuurslid was, maar in de le denraad zou zitten, hij naar de voorzitter zou stappen en antwoord zou willen hebben. Als er in de ledenraad mensen zitten die dit niet durven, zijn het zijns inziens geen goede ledenraadsleden. De heer Andriese vraagt zich af welke zinnige vraag hij zou kunnen stellen. Hij wil uitsluitend een'gerichte vraag stellen en anders niet. De heer Kraan zegt dat hij de jeugd niet in een hoek wil drukken en handhaaft zijn voorstel en vraagt de discussie over dit onderwerp nu maar te sluiten. V/oorzitter Harmsen zegt dit niet te doen omdat er blijkbaar een ge neratieconflict is. Iemand die vijf en twintig jaar jonger is heeft een ander zich op de maatschappij. Het bestuur is altijd bereid in formeel te overleggen en wil niet dat er wordt vergaderd met 24 man zonder de bestuursleden. De heer Kraan deelt mede, dat hij zijn voorstel intrekt. De heer Bakker merkt op dat het functioneren van de ledenraad alleen vooruit kan gaan als de leden elkaar wat beter leren kennen en het contact onderling wordt verbeterd. De heer Neefjes is van mening dat dit wat anders is dan wat de heer Kraan wilde. De voorzitter zegt dat hij wel akkoord gaat met een bijeenkomst in dien de doelstelling is wat de heer Bakker heeft gezegd. 9a. Machtiging aan het bestuur om de akte van krediethypotheek ten behoeve van de Algemene Bank Nederland te passeren, conform de brief van de Algemene Bank Nederland de dato 13 juli 1984, gericht aan notaris Mr. N.J. Bunk. De voorzitter vraagt wie over dit punt het woord wil hebben. Het blijkt dat niemand daaraan behoefte heeft. Conform het vorenstaand voorstel, gedaan door het bestuur van de vereniging, besluit te ledenraad met algemene stemmen het bestuur van Ajax conform het bepaalde in artikel 24, lid 12, van de statuten goedkeuring te verlenen tot het aangaan van een geldlening bij de Algemene Bank Nederland en in verband hiermede het tekenen van een krediethypotheek, welke de bank in dit verband nodig acht en het be stuur raadzaam acht.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 27