19 8. Verslag van de Technische Commissie. Amsterdam, augustus 1984. Mijne Heren, De Technische Commissie doet hierbij verslag van de werkzaamheden verricht in het afgelopen verenigingsjaar. Zoveel mogelijk is er naar gestreefd maandelijks bijeen te komen, maar door uiteenlopende redenen is men hierin echter niet steeds ge slaagd Reeds vroegtijdig, december 1983, is het spelerspotentieel van zowel de A-selectie als van de andere selecties doorgelicht. Verheugend is dat het bestuur er.in is geslaagd de noodzakelijke ver sterking van de A-selectie, door het aantrekken van 2 verdedigers, te realiseren. Spijtig daarentegen is dat, ondanks vele pogingen, er niet in ge slaagd kon worden Tahamata aan ons te binden teneinde het vertrek van Olsen te compenseren. Hoewel het scoutingssysteem in jeugd- en amateurselectie ook dit jaar weer goed functioneerde, had het er de schijn van dat, door de meerdere werkzaamheden van de hoofdopleiding en de andere trainers in verband met het wegvallen van Hassie van Wijk, de afhandeling van enige gevallen enigszins stroever verliep. Verwacht mag worden, dat door het aanstellen van Spitz Kohn als assistent-hoofdtrainer en Hassie van Wijk als coördinator jeugd- en A-selectie het een en ander weer genormaliseerd zal worden. Tot slot de opmerking dat, hoewel de niet-bestuursleden in de com missie over het algemeen redelijk werden geïnformeerd over de tech nische zaken in de vereniging deze informatie veelal achteraf ge schiedt. Inspraak e.g. advies is dan niet meer nodig. Getracht zal worden de communicatie vooraf te verbeteren. Namens de technische commissie, Namens het bestuur, (w.g.) H. Smit. (w.g.) A.3. van Eijden. De heer Van der Wal vraagt zich af of het gebruikelijk is dat er veel informatie achteraf wordt verstrekt, hetgeen door de heer Smit wordt bevestigd. De heer Van Eijden zegt dat de technische commissie altijd is geïn formeerd en dat uitsluitend het contracteren van de heer Kohn een zaak is geweest die achteraf is medegedeeld. De heer Potharst is van mening dat Cor van der Hart onheus is behan deld door het bestuur, aangezien hij eigenlijk al was aangenomen als 2e trainer. De voorzitter zegt dat het in de voetbalwereld gebruikelijk is dat er veel gesproken wordt om zaken af te tasten. Wij kenden zijn zwakke punt, de drank, en hebben ook verteld dat dit de reden was dat de zaak niet doorging.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 24