18 De heer Bakker vraagt de specificatie van de overige baten, die door de penningmeester wordt verstrekt. Deze zegt dat alles is besproken met de financiële commissie en verder niet te veel wil zeggen over financiële zaken. De heren Potharst en Smit vinden dat zij in dit geval eigenlijk voor Jan Hen zitten. De heer Timman zegt dat hij in 't verleden uitgebreidere informatie heeft gegeven in de ledenraad. Omtrent de vraag van de heer Van der Zwaag betreffende het beschik baar stellen van een kantineruimte aan de F-side antwoordt de heer Bartels dat de ruimte voor niets 'van de BV De Vecht werd verkregen en dat er een verbouwing op Ajax' kosten heeft plaatsgevonden, als mede een budget van f. 6.000,- beschikbaar werd gesteld. Er is een Stichting F-side opgericht met officiële stukken. Bij de FC Utrecht heeft hetzelfde idee een goed resultaat opgeleverd. De heer Van der Zwaag vraagt hoeveel staanplaatsen er gemiddeld per wedstrijd worden verkocht. Antwoord: 5.000 stuks. De heer Boerkoel vraagt een specificatie van de indirecte wedstrijd- baten hetgeen hem wordt voorgelezen. 6. Verslag van de Financiële Commissie. De heer Lambregts deelt mede, dat hij niet ontevreden is over het financiële resultaat over het boekjaar 1983-1984. Er is weliswaar een verlies geleden, maar dat is binnen de perken gebleven. Hij is van mening dat het bestuur financieel gezien goed werk heeft geleverd en dat er redelijk goed contact is geweest tussen de fi nanciële commissie en het bestuur. Op de aanstaande ledenvergadering zal de financiële commissie voor stellen het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde finan ciële beleid. Verder deelt de heer Lambregts mede dat hij voortaan als voorzitter van de financiële commissie zal optreden, aangezien de huidige voor zitter de heer Van Wijk door zijn werkzaamheden niet altijd even ge makkelijk bereikbaar zal zijn. 7. Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begroting. De heer Potharst vindt het jammer dat de personeelskosten weer zo stijgen. De voorzitter zegt dat transfersommen veilig gesteld dienen te wor den. Hierna gaat de ledenraad akkoord met de begroting.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 23