17 Het ketelhuis is geheel vernieuwd. Tevens is een gasleiding vanaf de Middenweg getrokken, waarbij ook Voorland direct is aangesloten. De overgang van olie op gas zal een besparing van i 2G?ó opleveren op de energierekening. Betrokkenheid met het publiek. Naast de al genoemde investeringen, die het voor onze aanhang zo aangenaam mogelijk maken op de tribunes, heeft het bestuur besloten om het buitenrestaurant onder de F-side te verbouwen. De exploitatie van de verbouwde ruimte zal bij wijze van proef door een aantal vaste bezoekers van de F-side worden gedaan. Wij hopen dat door deze positieve benadering calamiteiten in de toekomst zul len worden afgeremd. De volledige medewerking van de pachter van het restaurant is hiervoor verkregen. Tot slot wil ik speciaal de leden van de terreincommissie bedanken, die in verband met de grote investeringen veel werk hebben moeten verzetten. De leden van de financiële commissie dank ik voor hun inbreng en steun, waarbij zij blijk gaven van zakelijk inzicht en doortastend heid Verder dank ik de administratieve staf voor haar inzet. Ik hoop dat wij allen komend seizoen van goede en attractieve wed strijden van Ajax kunnen genieten. Leve AJAX Amsterdam, 21 augustus 1984. Na het voorlezen van het verslag wordt de resultatenrekening over het boekjaar 1983-1984 uitgereikt. De heer Van der Zwaag vraagt waarom er geen balans is uitgereikt waarop de heer Bartels antwoordt dat deze op de administratie ter in zage heeft gelegen. De heer Van der Zwaag vraagt vervolgens hoe het komt dat er verschil lende cijfers van verlies worden genoemd en vermeld. De penningmeester antwoordt dat het exploitatie-resultaat f. 117.777,- negatief bedraagt en dat dit verandert na aftrek van betaalde rente en diverse baten en lasten in negatief f. 82.616,-. De voorzitter zegt dat het vermogen weliswaar negatief is maar dat de spelers niet geaktiveerd worden. De heer Kraan vindt het verstrekte overzicht summier en vindt het onjuist dat niet een uitgebreider overzicht is gegeven.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 22