15 De heer Andriese zegt dat op bladzijde 97 ten onrechte staat v/rijdag 3 oktober 1984; had moeten zijn 5 oktober. De heer Henrichs zegt dat op bladzijde 91 staat vermeld dat de heer Bruins Slot de juniores E 1 traint maar dat dit door de heer Roubos wordt gedaan. Voorzitter Harmsen bedankt de secretaris voor zijn jaarverslag. Applaus 5* -J^rverslaq van je penningmeester over het boekjaar 1983-1984. Penningmeester Bartels leest eerst de volgende toelichting voor. Eén van de doelstellingen van het afgelopen seizoen kon worden be reikt, namelijk Europees voetbal blijven spelen met een team in op bouw. r De resultaten in de Nederlandse competitie waren helaas in het afge lopen seizoen minder succesvol dan in het voorgaande jaar. De strijd om de KNVB-beker was zeer enerverend: tegen Feyenoord was een replay nodig. Saldo van het seizoen 1983-1984. De exploitatie, zonder rente, buitengewone posten en het saldo transfers, was nadelig f. 117.777,-. Voor wat betreft de transfers werd er meer ontvangen dan betaald. Helaas werd dit voordeel voor het grootste deel teniet gedaan door incidentele lasten. Van deze incidentele lasten wil ik noemen de vereveningsheffing be taald voetbal, die met terugwerkende kracht over het seizoen 1982- 1983 werd ingesteld. Voorts zijn buitengewone verplichtingen, die Ajax aan een ex-speler had, vervroegd afgewikkeld. Alles in aanmerking nemende is het resultaat van het afgelopen sei zoen f. 82.616,- nadelig. Financiële positie. Het negatief vermogen bedraagt f. 1.601.697,-. Dit wordt op de balansdatum bijna geheel gefinancierd met bankkrediet en schuldden op korte termijn. Inmiddels werd met onze bankiers onderhandeld om een langlopende le ning ad f. 1.500.000,- aan te gaan ter financiering van de investe ringen in het stadion. Dit zal aan de ledenraad worden voorgelegd. Bij de beoordeling van de financiële positie moet worden bedacht, dat het hele sportcomplex vrijwel is afgeschreven. De werkelijke waarde daarvan is moeilijk te schatten, maar loopt toch zeker in de miljoenen. Verder wijs ik u er nog op, dat de transferbedragen van de aangekochte spelers meteen worden afgeschreven. Dat wil zeggen dat de lopende contracten een aanzienlijke overwaarde hebben. Ondanks deze goede uitgangspositie is het noodzakelijk om het vol gende seizoen een gunstig saldo te boeken. De voorlopige beqrotino is bijna sluitend. y

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 20