14 3. Notulen van de vergadering van 14 mei 1984. De heer Van der Zwaag merkt op dat op bladzijde 3 staat vermeld dat de voorzitter mededeelt, dat er geen verhoging van de contributies zal u/orden toegepast. Hier had horen te staan dat de voorzitter me dedeelt dat het bestuur voorstelt de contributies niet te verhogen en dat de ledenraad heeft besloten hiermede akkoord te gaan. De notulen worden verder ongewijzigd door de voorzitter vastgesteld. 4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1 juli 1983 tot en met 30 juni 1984. Voorzitter Harmsen maakt de secretaris een compliment voor zijn verslag, dat de 100 bladzijden net niet haalde. De heer Schoevaart deelt mede, dat op bladzijde 4 abusievelijk niet werd opgenomen bij de leden die in 1984 30 jaar lid van de vereni ging waren, de heer P.C. Keizer. De heer Potharst zegt dat op bladzijde 46 het jaartal 1967 is verge ten bij de opsomming van de jaren waarin de KNVB-beker werd gewon nen. De heer Kraan is van mening dat de studie- en begeleidingscommissie in het verslag zichzelf wel erg veel lof toezwaait. Hij vraagt zich af of het gehele verslag dient te worden opgenomen in het jaarver slag van de secretaris. De heer Smit heeft de indruk gekregen dat er eigenlijk maar één commissie in Ajax bestaat na het lezen van het verslag van de stu die- en begeleidingscommissie. De heer Waas zegt blij te zijn met gezonde kritiek en dat het verre van de bedoeling was zichzelf op de borst te slaan en is van mening dat alle commissies gelijkwaardig zijn. Naar aanleiding van een hierover door de heer Pil gemaakte opmer king zegt de heer Waas dat het idee van eigen briefpapier voor de studie- en begeleidingscommissie misschien enigszins naief is ge dacht, maar dat dit alleen maar was om de administratie te ont lasten. Tegen de heer Kraan zegt de secretaris dat hij geen enkel bezwaar ziet tegen de opname van het gehele rapport. Voorzitter Harmsen zegt dat aan de studie- en begeleidingscommissie geen eigen briefpapier zal worden verstrekt. De heer Van der Zwaag merkt op dat in het jaarverslag een aantal ke ren is vermeld zaterdagmiddagvoetbal hetgeen zaterdagvoetbal moet zijn.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 19