5 srj5 s."jrJiSST^t t 13 treding- ZiJ" na"°l9ende 8 lede" de beurt -voor periodieke af- i"uBrpnïfted?r' C,C- Harms> H.p.j. Henrichs, J. Hordiik Potharst> H.A. Smit, C.A. van der Wal en H. van der Zwaag. Alle 8 leden stellen zich herkiesbaar. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data w-r™ deringen van de ledenraad gehouden: eigende data verga- 31 augustus 1984 jaarvergadering; 1 november 1984 periodieke vergadering; 31 januari 1985 periodieke vergadering; 29 april 1985 periodieke vergadering en mei 1985 extra vergadering. het^n dl^JT? uereni9in9sjaar werd dus ruimschoots voldaan aan in de statuten voorgeschrevene ""dVledanraad Intl' Tï kUr™n 0,ntrent de -"kzaamheid en met 30 iunf^as afSaloPan verenigingsjaar 1 juli 1984 tot vergaderingen) hleronder verslagen van de vijf gehouden JAARVERGADERING, gehouden op 31 augustus 1984. 1. Opening. Voorzitter Harmsen heet de aanu/ezigen u/elkom. Bericht van verhinde ring is ontvangen van de leden Brandsteden, Fis"er clanotten Keijzer en Van Wijk en van de ere-leden De Boer en De Jong" Een speciaal woord van welkom richt de voorzitter tot ere-voorzit- ter Van Praag en de ere-leden Timman, Volkers en Vunderink kear2619lid1J7 22 l6denVzodat ^daaa is aan het bepaalde in arti kel 26, lid 2, van de statuten (18 leden). evens zijn aanwezig de bestuursleden Van Eijden en Neefies en de administrateur Holsheimer. iNeerjes en de J.J. Volmer, de ondersteunende leden H.J. Draaijer, E. Lopes Dias van Wijngaarden! 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er geen ingekomen stukken zijn.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 18