11 LEDENRAAD. Artikel 17, leden 2, 3 en 4 van de statuten luiden als volgt: 2. De ledenraad bestaat uit: a. voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging; b. vier en twintig afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, geen deel uitmakende van het bestuur. 3. De voorzitter en de secretaris van de vereniging bekleden deze functie ook in de ledenraad. 4. De bestuursleden, die geen deel uitmaken van de ledenraad en ere-leden hebben recht van toegang tot de vergaderingen van de ledenraad. Zij hebben daarin éen adviserende stem. In verband met het bepaalde in artikel 29, lid c, van de statuten, laat ik tevens secretaris van de ledenraad zijnde, hieronder vol gen het daarin bedoelde verslag betreffende de werkzaamheid van de ledenraad in het afgelopen verenigingsjaar 1 juli 1984 tot en met 30 juni 1985. Met inachtname van het bepaalde in het vorenstaande vermelde arti- 1 T y®n,de statuten waa de samenstelling van de ledenraad op 1 juli 1984 als volgt: H A. Harmsen, J.H. Westrik en L.EBartels, respectievelijk voorzit ter, secretaris en penningmeester van de vereniging en de volqende vier en twintig leden, gekozen door stemgerechtigde leden in een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 1. F.M. Andriese 13. D. Keijzer 2. K. Bakker 14. a. Kraan 3. A.R. Been 15. j# Lambregts 4. A.L. Blekkenhorst 16. M.J.W. Middendorp 5. A. Boerkoel 17. H.J.W. Pil 6. T. Bogaard 18. J.H. Potharst 7. A. Brandsteder 19. W.E. Schoevaart 8. G. Fischer 20. H.A. Smit 9. Mr. N.J. Gianotten 21. I. Waas 10. C.C. Harms 22. C.A. van der Wal 11. H.P.J. Henrichs 23. Drs. L.M. van Wijk 12. J. Hordijk 24. H. van der Zwaag Aan de beurt van aftreden waren de leden: F.M. Andriese, A. Boerkoel, G. Fischer, Mr. N.J. Gianotten, M.J.W. Middendorp, H.J.W. Pil, I. Waas en Drs. L.M. van Wijk. Uitgezonderd de heer Fischer stelden de heren zich herkiesbaar. Door de stemgerechtigde leden waren kandidaat gesteld: D.J. Boering, M. Lindeman en F. Moinat. De stemming in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 16