9 BESTUUR. Op 1 juli 1984 u/as de samenstelling van het bestuur als volgt: (A. Harmsen voorzitter; Dagelijks bestuur J.H. Westrik, secretaris en (L.F. Bartels, penningmeester. Commissaris algemene zaken A.J. van Eijden en Commissaris amateur voetbal J. Neefjes. Aan de beurt van aftreden u/as de voorzitter de heer Harmsen, die zich herkiesbaar had gesteld. In de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1984 u/erd hij bij enkele kandidaatstelling voor 3 jaar herkozen tot voorzitter. Dit jaar is aan de beurt van aftreden de secretaris de heer J.H. Westrik en de commissaris algemene zaken de heer A.J. van Eijden. Beide heren stellen zich herkiesbaar. In het afgelopen verenigingsjaar u/erden 10 officiële bestuursverga deringen gehouden, die als regel op dinsdag u/erden gehouden, aanvan gende meestal om 17.00 uur en het u/as vaak na 24.00 uur als de voor zitter de vergadering sloot. De dato 21 augustus 1984 u/erd een bespreking gehouden over een plaats gehad hebbende contröle loonbelasting. Hierbij u/aren aanu/ezig tu/ee ambtenaren van de afdeling loonbelasting, de drie leden van het da- gslijks bestuur en de administrateur Holsheimer, bijgestaan door Mr. P.C. Drost van het kantoor De Boer Van Keulen. Hieronder volgen enige besluiten die in de bestuursvergaderingen u/erden genomen. In de bestuursvergadering van 11 oktober 1984 u/erd het door de studie- en begeleidingscommissie uitgebrachte rapport over het seizoen 1983- 1984 met de leden van deze commissie besproken. Het merchandisingscontract met bureau Inter Football u/erd met 5 jaar verlengd tot en met 31 december 1989. Met de clubavond-commissie u/erd afgesproken dat ze op 21 december a.s. de organisatie op zich zou nemen voor een gezellige avond voor diegenen, die actief in de vereniging u/erkzaam zijn en voor de trouu/e bezoekers van de clubavonden. Een groot gedeelte van de kosten zal het bestuur voor zijn rekening nemen. Besloten u/erd het kledingcontract dat uie hebben met Cog Sportif niet te verlengen. Met ingang van 1 juli 1983 treedt in u/erking een 4-ja rig kledingcontract afgesloten met Robe di Kappa. Merkteken is tu/ee mannetjes met de ruggen tegen elkaar.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 14