- 4 - BESTUUR. Zoals u bekend is kwam in de samenstelling van het bestuur geen wijziging, omdat in de jaarvergadering van de ledenraad van 30 augustus 1968, de 2 aftredende bestuursleden, te weten de heren H.G.A.Timman, penningmeester en A.Kraan, commissaris amateur voetbal bij acclamatie werden herkozen. Het bestuur bestond het afgelopen jaar derhalve wederom uits Dagelijks bestuur; J.van Praag, voorzitter; J.H. Y/estrik, secretaris; H.G.A.Timman, penningmeester. Commissaris betaald voetbals J.Hordijk. Commissaris amateur voetbal; A.Kraan. Dit jaar is aan de beurt van aftreden de heer J.van Praag, voorzitter, die zich herkiesbaar stelt. In het afgelopen verenigingsjaar werden 26 officiële bestuursvergaderingen gehouden, waarin -hetgeen begrijpelijk is in een organisatie als de onze- weer vele besluiten moesten worden genomen. Enige hiervan warens de aankoop van een 2e flat, gelegen Sint Philipsland 37' fe Amstelveen; de uitgifte van zogenaamde registratiekaarten, welke houders het recht geven op koop van een overdekte- open- of staanplaats; het opknappen van de kleedkamers en kantine op het complex Voorland; het aanschaffen van een lichtinstallatie, waaraan de ledenraad in zijn vergadering van 16 januari 1969 zijn goedkeuring hechtte. In verband met het grote bedrag, dat benodigd was voor de aankoop van nieuwe spelers staat het geenszins vast dat dit plan reeds thans wordt gerealiseerd. Er moesten enige besprekingen gevoerd worden met het Olympisch Stadion, in verband met bedrag dat wij als huur moesten betalen voor de te spelen Europacup-wedstrijden. In een slotbespreking, onder leiding van Wethouder Verheij, kon overeenstemming worden bereikt. De jaarlijkse instuif ter gelegenheid van de jaarwisseling werd dit jaar op 4 januari in ons restaurant gehouden. LEDENRAAD. Overeenkomstig het bepaalde bij artikel 42, lid b, van het huishoudelijk reglement laat ik hieronder het verslag volgen omtrent de werkzaamheid van de ledenraad in het afgelopen verenigingsjaar Op 1 juli 1968 waren lid van de ledenraad de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, te weten de heren J.van Praag, J.H.Westrik en H.G.A.Timman en onderstaande 24 leden, die door u als afgevaardigden zijn gekozen. 1 J.de Boer Sr. 13» G.Jurgens. 2. A.Boerkoel 14» G.P.Keizer. 3. J.A.Bouwens 15. C.C.Kamlag 4. W.P.O.Bruijnesteijn. 16. M.J.Koolhaas. 5- Mr.Dr.E.W.Catz. 17. J.H.Potharst 6. P.van Deijck Sr. 18. W.F.Schoevaart 7- F.Dukker Sr. 19. P.van Reenen. 8. G.Fischer. 20. ïfThTimman 9- C.H.Geudeker 21. W.F.Volkers. 10. M. de Groot. 22. A.de Wit Sr. 11 WJIngenbleek 23. A.de Wit Jr. 12. G.de Jongh. 24. E.van Wijngaarden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 9