- 19 - TRAINERSMASSEUR EN MEDISCHE STAP Het contract met onze hoofdtrainer, de heer M.J.H.Michels, is verlengd tot en met 30 juni 1971- De heer C.Brom is met ingang van 1 juli 1969 naar Vitesse gegaan. Een woord van dank voor het prachtige resultaat dat hij het afgelopen verenigingsjaar behaalde met het B-elftal is mijns inziens juist. Ik hoop dat hij bij Vi tesse met veel succes zal werken. In zijn plaats werd de heer J.J.Grijzenhout tot assistent-trainer van de heer Michels benoemd. Hij zal voornamelijk belast worden met de training- van het B-elftal, maar daarnaast zal hij ook aandacht schenken aan de trai ning van talentvolle jeugdige spelers. De heer B.Haarms, tot dusverre part-time trainer voor de amateurs-senioren werd in volledige dienst genomen en zal worden belast met de training van de jeugd. Voor de training van de amateurs-senioren werd als part-time trainer aan getrokken de heer H.Buskermolen, die niet helemaal een onbekende is, daar hij vroeger nog voor Ajax heeft gespeeld. De heer Salo Muller, die het voorgaande jaar zijn 10-jarig jubileum bij Ajax vierde, zal ook het volgende jaar weer als onze masseur optreden. In de loop van het seizoen werd Dr. H.R.Kriek aan de medische staf toege voegd. Het medisch-psycho-hygiënisch team bestaat dus thans uit; J.H.M.Rolink, arts, Dr.R.M.Zeven, Dr.H.R.Kriek en Drs DHGrünwald Laatstgenoemde zal alleen voor speciale gevallen, die op zijn terrein liggen, worden ingeschakeld. De heer J.H.M.Rolink fungeert als leider van het team, De heer H.JGrootenboer had in het afgelopen verenigingsjaarzoals reeds vele voorgaande jaren, weer geheel belangeloos de taak op zich genomen als E.H.B.O.-er Het bestuur heeft gemeend als dank voor zijn vele werk de heer Grootenboer op de eerstkomende ledenraadvergadering voor te dragen als werkend lid van onze vereniging. Ajax kan zich gelukkig prijzen dat deze heren, grotendeels als hobby, op het medische vlak alles doen wat maar mogelijk is om geblesseerde spelers weer zo snel mogelijk van hun blessures af te helpen en daarnaast tevens zorgen dat de spelers in de beste lichamelijke toestand verkeren om top sport te kunnen verrichten. Heren, namens Ajax, heel veel dank. RECLAME. Omtrent het punt reclame kan ik alleen maar vermelden, dat de heer J.van Praag, naast zijn vele beslommeringen als voorzitter er ook nog in slaagt, een vrij hoog bedrag in de kas te doen vloeien, door het afsluiten van vele reclame-contracten. Uit het verslag van de penningmeester zult u wel horen, hoe hoog dit bedrag het afgelopen jaar weer is geweest. YERPACHTINGEN We hebben een contract met de heer J.Ferron betreffende de exploitatie van het restaurant. Met de firma Oord Belmer hebben v:e een contract betreffende de verkoop van zitkussentjes. VERZEKERINGEN Naar aanleiding van een taxatie-rapport van de makelaar J.Rappange te Amster dam van 20 september 1968 zijn de opstallen verzekerd voor een bedrag van 5-450.000,=, met daarnaast voor opruimingskosten na een brand voor een bedrag van 110.000, De algehele inventaris voor een bedrag van ƒ.170000,

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 39