- 6 - In het afgelopen verenigingsjaar kwam de ledenraad tv/eemaal in vergadering "bijeen. Op JO augustus 1968 voor de jaarvergadering, terwijl nog een verga dering werd gehouden op 16 januari 1969. Hieronder geef ik verkort weer welke punten in deze vergaderingen werden behandeld. Jaarvergadering 50 augustus 1968. In zijn openingswoord zei de voorzitter onder meer dat dit de eerste verga dering was in de vergrote en gemoderniseerde bestuurskamer. Hij betuigt zijn dank aan degenen, die dit alles in zo'n korte tijd tot stand hebben gebracht en aan de leden die hun felicitatie bij de opening vergezeld de den gaan van geschenken. Hij herdenkt door 1 minuut stilte te laten houden de leden, die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvielen. De secretaris deelt mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren A.Boerkoel, J.H.Potharst en W.F.Volkers. De heren C.C.Kamlag en G.P.Keizer zijn nog niet aanwezig. Laatstgenoemde komt in de loop van de avond nog ter vergadering. De notulen van de vergadering van 11 april 1968 werden ongewijzigd goedge keurd en vastgesteld. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester vielen in goede aarde Door de heer J.A.Bouwens werd het verslag van de Financiële Commissie voorgelezen dat eindigde met: "In verband met het vorenstaande adviseert bij deze de gehele Financiële Commissie, de Ledenraad, de penningmeester en de overige leden van het bestuur van de A.F.C. "AJAX", volledige décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en beleid over het afgelopen boekjaar." Vanzelfsprekend werd de décharge door de ledenraad verleend. De door de Financiële Commissie reeds goedgekeurde begroting werd zonder discussie ook door de ledenraad goedgekeurd. Het buitengewoon lid H.Kok en het ondersteunend lid G.J.Camphuijsen wer den op voorstel van het bestuur tot werkend lid benoemd. Bij de bespreking van het bestuursbeleid bleek dat de leden akkoord gingen met het gevoerde beleid. De aftredende bestuursleden H.G.A.Timman en A.Kraan en het aftredende lid van de Financiële Commissie, de heer F.Volkers, werden bij acclamatie herkozen. Aangezien geen wijziging werd voorgesteld in de bedragen voor contributie, bijdragen enz., werden ze zonder discussie op dezelfde bedragen vastge steld. Een voorstel van de heer Geudeker c.s. om een wijziging aan te brengen in artikel 22 van het huishoudelijk reglement werd in principe aanvaard. De definitieve tekst van de wijziging zal in een volgende vergadering wor den vastgesteld. Uiteraard bleef het Ajax-Nieuws het officieel orgaan. De leden van de Re dactie commissie werden bij acclamatie herkozen. In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de heren G.de Jongh en A.de Wit Sr, voor hetgeen zij tijdens htm zittingsperiode in de ledenraad voor de ver eniging hebben gedaan. Hij waardeert het ten zeerste dat de heren hun plaatsen aan jongeren willen afstaan. Vergadering van 16 januari 1969. In zijn openingswoord memoreert de voorzitter de behaalde successen in de Europacup-wedstrijden en wenst alle aanwezigen een zeer voorspoedig 1969- De leden A.W.van Dijk, C.H.Geudeker, J.H.Potharst en P.van Reenen hebben bericht van verhindering gezonden. Een ingekomen brief van de heren A.Boerkoel en A.R.Been om de stemgerech tigde leeftijd van 23 jaar te verlagen tot 21 jaar, kon niet in behande ling worden genomen, omdat hiervoor een voorstel tot wijziging van de

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1969 | | pagina 13