junioren c. jt-ï -irzizru, ver- fefenr^traa^ ZtTZZAl Zinled -toestuur, voorstel van de penningmeester, besloten voorlopig geen n steunende leden meer aan te nemen. 4 - 1824 39 aantal op 1 juni 196775 afgevoerds 9 bedankts ^9 overgegaan naar Junioren B.s overgekomen van de Pupillens 25 aangenomens -2 aantal op 1 juli 1968° PUPILLEN aantal op 1 juni 1967s afgevoerd? 9 bedankts overgegaan naar Junioren C.s £2 aangenomens aantal op 1 juli 1968s ONDERSTEUNENDE LEDEN aantal op 1 juni 1967s f overledens bedankt en afgevoerds 46 16 22 42 1403 8 6412 1331 34 aangenomens 7-J7 aantal op 1 juli 1968s wa 1 AAYi (kleine) vermindering ondergaan omLrïeder^aarSHkt, dat een aantal ondersteunende leden moet worden BESTUUR. In de jaarvergadering van de ledenraad van 4 juli 1967 weid het volgende bestuur gekozen; J. van Praag, voorzitter? Dagelijks bestuur. j.H.Westrik, secretaris en ÏÏ.G.A.Timman, penningmeester. Commissaris betaald voetbals J. Hordijk. Commissaris amateur voetbals A. Kraan. Aan de leurt van aftreden aijn de heren H.(i.A.Timman, penningmeester en A. Kraan, commissaris amateur voetbal. De heren stellen zich herkiesbaar. r. nOI7e> -nl ants enige woorden van dank te richten Het lijkt mij juist cm vanaf deze plaats enige inesteijn, P.van richt Het is prettig om te kunnen ^ststellen dat de s^en.erking en^e^werk-^ en Ir^^rSdé^f ef dHh^^ten werden hiina al- tijd voltallig bezocht. r -1 pflen heeft in de prak- De samenstelling van een bestuur bestaande uit 5 leden neex tijk zijn doelmatigheid bewezen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 9