^."L:t.r:.ir.:^------so„- I isjbsrs - - s a-s So^h^fiif r£rzt\ri ledeh. Besloten werd daarom de setten in een Federatie met behowl^ke «t»tu aansluiten bid Dese federatie sou sich dan als we4* oor t? isohG arbeidsgesohillen en ^oci al ^vraagstukken"* eventueel doorgegeven souden kunnen worden aan de Juri- cLische deskundigen van "de oïf™ het gebrek aan goede informati^doox^het testuur1^^^ voettal vm ie StSïïfSSS =e=iSteS IfS.V.B. aan de orde zijn. „OE is nog steeds fout. Er moet niet alleen hoog- De structuur van de K.N.V.B. is nog amateur-voetbalmaar tevens nodig een scheiding komen tussen Betaald- en ama een scheiding in het bestuur van .e de k.n.v.B. het gezegde: Men kan niet bepaald zeggen dat he ^eeft toegepast. Denkt u bijvoor- "Regeren is vooruitzien m de p J omtrent de overschrijving van beeld ondermeer maar eens aan he g waarop de wedstrijd Ajax - A.Haan, de vaststelling de mist moest worden gestaakt, sou Feijenoord, welke op -t-r-i-n naar Zuid-Amerika te maken zonder worden gespeeld; het plan om afwerking van de wedstrijden om de overleg te plegen met de clubs, de a d|oh eli;jke interland-wedstrij- K.N.V.B.-beker en het inlassen va kening te houden met de belan den aan het einde van het seizoen, zonder rekening ToToS een^wijziging in bet straf^1^1^^ K- nen afkoelen, zoals bij ijshockey het geval is. Het bestuur van de K.N.V.B. Beeft eindelijk ingezien dat er gebeuren en heeft een nieuwe Commissie-Zon ra het leve g P acht ^-^iFleloSÏlS^^oS^de sin van bet B,, een ëjelsun:n:f"feïi; geduld moeten hebben, voordat wij weten welke re- organisaties er zullen komen. De volgende leden sijn in het afgelopen verenigingsjaar heiaas j.J.C.L.Siep bij testament een bedrag ad 500, aan Be jaarlijkse reünie van de "Bogjesolub^ hj»» waarbij opviel dat de belangstel g langer lid is, aan- ongeveer de helft van het aantal leden, dat o wezig was. "Rordiesclub" werden: D.O.Been, H.van Driel, H.Vis- De nieuwe leden van de Bo da laatstgenoemde aanwezig was om het ser Jr. en H.v.d.Zwaag, üieenlaatBt t te nemen. bord uit handen van voorzitter Van Praag in ontvang Het bestuur nodigde op 27 oT jaar 1968 respectievelijk 60, 50 of 40 jaar voor een gezellige bijeenkomst.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 5