Verklaart; dat het "bovengenoemde volkomen uit de lucht is gegrepen en dat zij zich in alle opzichten achter het door de voorzitter gevoerde beleid stelt. Hieronder vermeld ik nog het communiqué dat omtrent deze vergadering aan de pers werd verstrekt. In de donderdagavond 23 november gehouden vergadering van de ledenraad van de A.F.C. "Ajax" is de kwestie Keizer uitvoerig besproken en is het door het bestuur in deze gevoerde beleid aan het oordeel van de leden raad onderworpen. Met algemene stemmen heeft de ledenraad zich volledig achter dit beleid en in het bijzonder achter dat van zijn voorzitter ge steld. Daarbij werd de hoop uitgesproken, dat ten aanzien van het spe len van Ajax-spelers in het Nederlandse elftal de komende maanden als een afkoelingsperiode zullen werken en dat in deze periode de thans nog levende emotionele gevoelens zullen zijn verdwenen. Voorts werd de hoop uitgesproken, dat ten spoedigste de reglementen en de rechtspraak in de KNVB aan de ontwikkelingen van het betaalde voetbal zullen worden aan gepast Vergadering van de ledenraad van 11 april 1968. Voorzitter Van Praag deelt mede, dat de belangrijkste mededeling van bestuurszijde zal zijn, het plan om over te gaan tot uitbreiding van de bovenzaal en de bestuurskamer. Hij wijdt eerst enige woorden aan het vele "in-het-nieuws-zijn" van Ajax en aan de voorstellen, die door Ajax zijn gedaan ten aanzien van te be talen vergoedingen voor het afstaan van spelers aan vertegenwoordigende elftallen. Hierna geeft hij aan de hand van een tekening toelichting op het voren genoemde plan. Penningmeester Timman zet uiteen hoe een en ander gefinan cierd zal worden. Alle leden waren voor de uitvoering van het plan, dat onder leiding van de heer J.Roodenburgh zal worden uitgevoerd. Bij de rondvraag zegt de heer Geudeker dat hij op de volgende vergade ring van de ledenraad met een voorstel wil komen om aan artikel 22 van het huishoudelijk reglement toe te voegen; Van deze 24 afgevaardigden dienen tenminste 6 leden uit de werkende le den te worden gekozen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben be reikt en wel telkenjare twee. De heer De Groot deed het voorstel om de volgorde van de Agenda-punten van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te wijzigen, zodat de ver kiezing van de nieuwe leden voor de ledenraad meer in het begin van de vergadering zou plaats vinden. Voorzitter Van Praag sluit de vergadering met de leden te bedanken voor de prettige wijze waarop de discussies werden gevoerd. Hij hoopt dat, wanneer de volgende vergadering van de ledenraad wordt gehouden, Ajax voor de derde maal in successie Kampioen van Nederland zal zijn. (Deze hoop is dan werkelijkheid geworden. Secr.). ADMINISTRATIEF PERSONEEL. Op 1 september 1967 werd O.de Bie (geb. 10-12-1950) in dienst genomen voor het verrichten van stencilwerk en het doen van boodschappen. Het bleek geen succes en met ingang van 1 december 1967 vertrok de jonge man weer, zodat het kantoorpersoneel weer bestond uit administrateur N.Dalmulder en zijn assistent de heer P.Hoefman, die hun werkzaamheden tot volle tevredenheid van het bestuur verrichten. Voor de heer Dalmulder werd een pensioenverzekering afgesloten. De heer W.F.C.Bruijnesteijn komt geheel belangeloos elke dag een paar uur helpen. Deze hulp komt wel zeer goed van pas bij bijzonder drukke

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 37