nnrnrSLSngVv^n7FSSrf9nCw^1reel; bij een gehouden opinie peiling zeer uitvoerig gesproken over de nieuwe bedragen voor de contri butie Inz., zodat het voorstel thans vlot onder de hamer ^rging Be redactie-commissie onderging een wijziging, daar de heer H.A.Smit niet als bestuurslid was herkozen. In zijn plaats werd benoemd de heer - 17 - voor het gevoerde financiële heleid, hetgeen door de vergadering eensge- Het^huitengewoon'lid J.H.Helman en de ondersteunende leden M.Caransa en T Timman werden tot werkend lid benoemd. Bii het punt Bestuursbeleid kwam geen kritiek op het bestuur naar voren. Bestuursverkiezing. Omdat het Bestuur in 't vervolg slechts Uit 5 leden zou bestaan, hadden alle bestuursleden hun mandaat ter beschikking ge Tegen"de leden van het dagelijks bestuur waren geen tegenkandidaten ge steld en de vergadering besloot de heren Van Praag, Westrik en Timman bij acclamatie te herbenoemen tot onderscheidenlijk voorzitter, secre- DfvLkïezing1vSeiSco^issaris betaald voetbal vergde 2 stemmingen. Bij de herstemming verkreeg de heer J.Hordijk de gewone meerderheid, zoda Bii Instemming"voor 1 commissaris amateur voetbal kreeg de heer W.F.C. Bruijnesteijn 6 en de heer A.Kraan 18 stemmen, zodat laatstgenoemde met "^e kandidaatstelling bij acclamatie Bi^*deSrondvraag kwamen geen schokkende punten naar voren, zodat voor- Ster ïan Praai om ruim twaalf uur de vergadering met een kort woord sloot O Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 15 juli 1967. Ha een kort openingswoord huldigde voorzitter Van Praag de kampioenself- De^notülen van de vergadering van 14 Juli 1966 werden ongewijzigd goed- Be^J aarver slagen van de secretaris en de penningBeester oogstten veel VoSïïUer Tan Praag las het verslag van de Financiale Commissie en een verklaring van het Accountantskantoor Nieuwenhuis, Jansen Oosterhuis Be°sêcretaris kwam hierna weer aan het woord ter voorlezing van het ver- aer omtrent de werkzaamheid van de ledenraad. Uit de 21 gestelde kandidaten werden de volgende 8 heren voor 3 jaar g - kozen tot fid van de ledenraad, J.de Boer Sr., W.F.C.Bruionesteijn, c!cfLSag, G.P.Keizer, M.J.Koolhaas, J.H.PotharstP.van Reenen en 5;';In"or?; rondvraag sloot voorzitter Tan Praag om ruim kwart ever twaalf de vergadering. Vft-rp-Bdaring van de ledenraad van 25 november 196,7. Deze vergadering was hoofdzakelijk gewijd aan het gevoerde beleid in de Derverguderingeïam met algemene stemmen onderstaande motie aan, welke was ingediend door de heer iT«Th.Timman. De vergadering van de ledenraad van 23 november 1967- Gehoord hebbende d hesfhoZlli voorkomende in oen aantal Noord-Hollandse dageden over de zaak Keizer en de daarin vermelde menxng, dat name genoemde leden van Ajax de wijze waarop voorzitter Van Praag de zaak heeft behandeld, onjuist en niet in overeenstemming acht met de grote naam die Ajax op te houden heeft.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 35