- 16 - Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen vanaf deze plaats nogmaals veel sterkte om hun grote verlies te dragen. U zult zeker uit het verslag van de penningmeester nog wel het een en an der vernemen omtrent de werkzaamheid van de Controle-Commissie, maar heren ook vanaf deze plaats betuigen wij u dank. AANVERWANTE TAKKEN VAN SPORT. Het bestuur benoemde de volgende heren tot lid van de Honkbalcommissies M. Bremer, voorzitter; F. Hendriks, secretaris; J. Neefjes, penningmeester; W. Prins en E.H.van Tuijl, leden. Bij brief van 31 maart 1968 bedankte de heer Van Tuijl, na meer dan 25 jaar daarvan deel uitgemaakt te hebben, als lid van de commissie. Een woord van dank voor het vele werk dat door Evert van Tuijl in al deze jaren voor de honkbalafdeling is verricht, is mijns inziens hier zeker op zijn plaats. Tot op dit ogenblik (20 juli) gaat het met het 1e negental niet slecht, daar het na 8 wedstrijden 2 punten achterstaat op Giants, terwijl de wed strijd Giants-Ajax nog gespeeld moet worden en het programma van Ajax zelfs iets gemakkelijker lijkt te zijn dan dat van de Giants. Een kampioenschap is nog slechts een stap op de goede weg, omdat beide eerste klasse-kampioenen om één hoogste plaats in de Hoofdklasse tegen elkaar moeten spelen. Het zou om nog een reden wel aantrekkelijk zijn dat het 1e negental kampioen zou worden, want naar het zich thans laat aanzien, zal Peijenoord de andere kampioen worden. Het tweede negental had traditie getrouw een slechte start. De voornaam ste reden is het gebrek aan een trainingsmogelijkheid véér de aanvang van de competitie. Er wordt op gerekend dat dit negental toch in de bo venste helft zal finishen. Aldus de heer Bremer in het Ajaxnieuws. Het bestuur heeft aan de ledenraad voorgesteld om het buitengewoon lid, de heer H.A.Kok, voor zijn vele verdiensten ten aanzien van de honkbal afdeling te benoemen tot werkend lid. In het Ajax-Clubnieuws van april/ mei 1968 werd door de heer M.Bremer een speciaal artikel gewijd aan deze (honkbal)Ajacied in hart en nieren. VERGADERINGEN In het afgelopen verenigingsjaar werden de volgende vergaderingen gehou dens 4 juli 1967 Jaarvergadering van de ledenraad; 13 juli 1967 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; 23 november 19^7 Vergadering van de ledenraad; 11 april 1968 Vergadering van de ledenraad. Hieronder roep ik nog even de voornaamste besluiten in uw herinnering te rug. Jaarvergadering van de ledenraad op 4 JU-li 1967° In zijn openingswoord zei voorzitter Van Praag onder meer dat het geen sinecure was om voor de tweede maal in successie landskampioen te worden, na een reeks succesvolle wedstrijden voor de Europa-Cup en tevens nog be slag te leggen op de KNVB-beker. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester kregen een wel verdiend applaus. De heer V7F.Volkers, voorzitter van de Financiële Commissie, las hierna het verslag voor van deze commissie, waarin werd voorgesteld om de pen ningmeester en de overige bestuursleden volledige décharge te verlenen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 33