ondersteunend lid, de heer 0.J.Camphuijsen, wegens zijn vele verdiensten voor de vereniging en mede in het helang van de vereniging te benoemen Volledigheidshalve wil ik hier vermelden, dat het bestuur met toestem ming van de Financiële Commissie, het houten kleedlokaal op het complex Voorland wilde vervangen door een stenen Jeugdhome, waarvan de kosten f. 125.000,- bedroegen. Jammer genoeg kregen wij van de gemeente Amster dam geen toestemming om deze verbetering uit te voeren. Noodgedwongen zullen wij dus moeten volstaan met het aanbrengen van hoognodige verbeteringen aan en in het oude kleedlokaal. Het bestuur besloot met ingang van het nieuwe seizoen de auto's ons Sta dion in en uit te laten rijden aan de stadszxjde en wel waar vroeger fietsenstalling was. Door middel van het storten van sintels zal deze weg SraSo's°S"gen een vaste parkeerplaats. Op de autokaart zal een num mer worden vermeld en men moet parkeren dij de paal waaraan een bordj met hetzelfde nummer. flf. Op order van de politie mogen de auto's pas ongeveer 10 mxnuten na loop van de wedstrijd het Stadion uitrijden. REDACTIE COMMISSIE. Daar de heer H.A.Smit niet als bestuurslid werd herkozen, werd k»» missie door de ledenraad in de vergadering van 4 juli 1967 als volgt sa mengesteld: 0J.M.Bollen, M.J.W.Middendorp en J.H.W>8trik. Ponrdat het verenigings jaar uit 15 maanden bestond, deed zich het zei cl same feit voor^ dat in een verenigingsjaar 2 kampioensnummers werden uitgegeven. Behalve 8 gewone nummers werd ook nog een specxaa ea ^i^iermi:sirSi ik een lid afzonderlijk vermelden^welje heer M.J.W.Middendorp, die het leeuwendeel van he w ENQJJêTE COMMISSIE. tmi cpn r artikel 53 van het huishoudelijk reglement biataan'uit een voorzitter^ Sn sforetaris en een lid. Als zodanig tre den onderscheidenlijk ops de secretaris van de ^a_ ris van de Jeugdcommissie en de secretarxs van teur-senioren-voetbal, zodat de commxssxe het afgelopen jaar heston uit de heren J.H.Westrik, D. J.Boering en W.F.SchoevaartBoerin„ Aaneezien er weinig nieuwe leden worden aangenomen en de heren Boerxng tS Ichoevaart ten Sauwste zijn betrokken bij het aannemen van de nxeuwe junioren en de senioren verliep alles rustig. CONTROLE COMMISSIE. Hst is verheugend om te kunnen vermelden, dat tijdens afgelopen ver enigingsjaar 1 werkend lid en 13 on4sr9^OTd?tX^0° ?ïl de toe- klaarden om bij de thuiswedstrijden controle uit te oefene j Het^eletten^at'het^ubiiek zonder geldig P^sbewijs op ^tribunes^ komt, blijft een voortdurende bron van zorg. E18 ,0101969 nog een an- u lezen dat het bestuur met ingang van het seizoen 1968-l^nog^esn an dere maatregel heeft getroffen om hieraan Paa üdotselinge Groot was de verslagenheid in deze commissie toen 8 overlijden van hun mede-commissielid, de heer K.Bakke Deze overleed namelijk, tengevolge van een 1rartaanyal°P ^P^ta- tijdens 4e tegm Feijenoor op 3Bielld had verTuld. Op H Sfaft hebben ^"Set kerkhof Duinlust te Idmuiden ten grave gedragen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 31