- 14 - 22 december 1967 Traditionele Kienavond in de benedenzaal van ons Sta dion. De leden van de commissie en hun echtgenotes waren er wederom in geslaagd de sportzaal een gezellig aanzien te geven en voor een schat van prijzen te zorgen. Op 29 december had de commissie een oliebollen-avond georganiseerd. De woensdag voor Pasen mochten de heren hun dames medenemen op de eier- avond. Verder waren er nog biljart- en klaver jaswedstnjden tegen de Scheids- rechtersvereniging Amsterdam. De sluitingsavond was tevens afscheid van Hotel Suisse, want het komende seizoen zullen de clubavonden in de bovenzaal van ons Stadion worden ge houden. Heren commissieleden, bedankt voor al hetgeen door u werd verricht o de onderlinge band te verstevigen. TERREIN- EH ONDERHOUDSCOMMISSIE Door het bestuur werd de commissie als volgt samengesteld; G.J.Camphuijsen; F.J.v.d.Meijden; J.W. v.d.Mei jden; J.Roodenburgh en H.G.A.Timman. Uit deze commissie werd een werkcommissie benoemd bestaande uit de heren G.J.Camphuijsen en H.G.A.Timman. Het bestuur nam in de loop van het verenigingsjaar vele besluiten, waar van de verwezenlijking werd opgedragen aan de commissie. De besluiten waren onder meers a. uitbreiding van de bovenzaal en de bestuurskamer, Van de heer M. Caransa werd een vorstelijke gift ontvangen van f. 10.000,-, te besteden aan de inrichting van de bestuurskamer. b. het plaatsen van een 2.25 m. hoge omrastering om het hoofdveld, waar door het oude hek kon worden overgebracht naar de voorvelden; c. het bouwen van een transformatorhuis onder de staantribune Stadszyde. (Dit v/as noodzakelijk omdat wij herhaaldelijk kortsluiting hadden we gens overbelasting van het net.) Met de grootte en inrichting van het transformatorhuis is er rekening mede gehouden, dat de capaciteit van het aantal watts, dat afgenomen kan worden, voldoende is voor een lichtinstallatie voor het hoofdveld, verlichting van de loketten - tribunes enz., opvoeren van de licht sterkte op trainingsvelden; d. het plaatsen van 40 tourniquets bij de 20 toegangen tot de tribunes; e. het plaatsen van hekken op alle tribunes, waardoor deze m va en worden verdeeld; f. het betegelen van de wanden in de kleedkamers van het betaald voet- g. het vervangen van de houten vloeren in de kleedkamers van de amateurs door tegelvloeren. Hierbij kwam nog de reparatie van een gedeelte van de staantribune aan de Diemenzijde, daar deze tijdens de wedstrijd Ajax-Sparta bezweek. Zonder de andere leden van de commissie te kort te willen doen, wil ik hier toch de naam van de heer Camphuijsen apart vermelden, daar deze er zorg voor draagt dat alle werkzaamheden in de kortst mogelijke tijd wor den uitgevoerd. Wanneer het bestuur iets met de heer Camphuijsen be spreekt, dan kan het erop rekenen dat het in orde komt. Een dergelijke kracht is in een vereniging als de onze onmisbaar en daarom heeft het bestuur dan ook gemeend om aan de ledenraad te moeten voorstellen he

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1968 | | pagina 29