mi-profvoetballers zullen, worden beschouwd in dienstbetrekking te zijn van de clubs, hetgeen zou betekenen, dat de spelers verplicht verzekerd zijn, ingevolge alle sociale verzekeringswetten, wat een zware finan ciële last voor elke vereniging zal betekenen. Het laatste woord hierover is echter nog niet gesproken en vermoedelijk zal een proefproces aangespannen worden. Zaterdag 20 mei werd in de bovenzaal van ons restaurant door het bestuur een bijeenkomst gehouden met de leden, die 40 of 50 jaar geleden als lid waren toegetreden. Voorzitter VAN PRAAG overhandigde hen respectievelijk een blauw wandbord of een gouden insigne, waarbij hij voor ieder een persoonlijk woord had. De 40~jarigen waren de leden: A.v.d.BERG, M.J.W.MIDDENDORP, G.P.KEIZER, J.J.VERBURGT, J.P.ARENS en H.WINDT. De 50-jarigen de leden: G. de BOER, A.A.BOGAARD, W.F.C.BRUIJNESTEIJN, D.van GELDEREN, M.ten HERKEL, F.W.de HAAN, D.KNEGT, G.J.MOES, P.VUNDERINK, J.CH.WESSELS en M.WIJTING. Zaterdag 5 juni werd in de Diamantzaal van het Hilton-Hotel een druk be zochte receptie gehouden, waar de heer B.SCHILPEROORT als ceremoniemees ter fungeerde. De dag werd besloten met een diner, waarbij onder meer aanzaten: de ere voorzitter, het bestuur, de 1e elftalspelers, trainers en enige genodig den, alle vergezeld door hun dames. Donderdag 8 juni 19^7 werd door de heer COLER, namens de Directie van Martini Rossi Nederland N.V. de onderscheidingen uitgereikt aan de top scorers van de ere-, 1e en 2e divisie. JOHAN CRUIJEF ontving niet alleen een gouden speld, maar ook de verheu gende mededeling dat zijn uitsluiting om voor het Nederlandse Elftal te mogen spelen was opgeheven. Bij brief van 8 juni 1967 deelt het Ministerie van Justitie mede, dat bij Koninklijk besluit van 2 juni 19^7nr. 65 de gewijzigde statuten zijn goedgekeurd. Ter gelegenheid van het behaalde Kampioenschap van Nederland, seizoen 1966 - 1967, werden het bestuur, de spelers van het 1e elftal, de trai ners, de masseur, de doktoren en nog enige andere genodigden, alle ver gezeld door hun dames, op maandag 12 juni officieel ontvangen door Bur gemeester en Wethouders van Amsterdam. De ontvangst had plaats in de Raadzaal van het Stadhuis. LEDEN. Met leedwezen herdenken wij de volgende leden, die ons door de dood ont vielen: J.BLOOS, J.BOERKOEL, F.P.Ii.BROEKHUIS, J.II.GEELHUIJZEN, J.J.H. van het GROENEWOUD, J.J.PORTENGEN, J.L.SLOENHEK en B.H.THEUERZEIT. Aan deze namen wil ik nog toevoegen: J.L.van DORT (oud-speler 1e elftal); H.F.J.BOOKELMAN (voorverkoper); A.J.LACUNES en D.J.SMIT (suppoosten) en K.PEIJS (oud-terreinknecht Zij rusten in vrede. De jaarlijkse reünie van de "Bordjesclub" had plaats op 17 maart 1967- Voorzitter VAN PRAAG installeerde als nieuwe leden, de heren A.R.BEEN, J.C.van DIJK en A.H.SPANJAARD, waarvan de heer VAN DIJK niet aanwezig Wel was deze keer aanwezig onze ere-voorzitter, de heer M.J.KOOLHAAS. De namen van de leden die dit jaar 40 of 50 jaar lid zijn heeft u reeds hierboven kunnen'lezen. Mij is gebleken dat het aantal van 509 werkende leden in het voorgaande-W^ juist was Werkende leden 1 - 6 - 1966 509 afgevoerd 5 bedankt 81 5 c 296 aangenomen D overgekomen van junioren V[22 1 - 6 - 1967 518 W3,S

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 7