Zondagavond. 1J november 1966 ging een schok door de gehele voetbal wereld, wegens het plotseling overlijden van de heer L. BRUNT, die 's middags nog onze gast was geweest hij de wedstrijd Ajax-Feije- noord. De heer BRUNT droeg Ajax een warm hart toe en indien het enigszins mogelijk was kwam hij aan onze wensen tegemoet. Moge hij rusten in vrede. Donderdagavond 15 december 1966 waren het bestuur en de spelers van het 1e elftal in de R.A.I. de gasten van de heer K.VYTH, bij de door hem ge organiseerde zesdaagse wielerwedstrijd. Zaterdagavond 7 januari 1967 werd in de bovenzaal van ons Stadion de jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif gehouden, waar onder meer aanwezig waren enige ere-leden, de leden van de vaste commissies, enige sportjournalis ten en het dagelijks bestuur van de K.N.V.B. afd.eling Amsterdam. Maandagavond 9 januari 1967 hield de K.N.V.B. afdeling Amsterdam in het Apollo-Restaurant een nieuwjaars-receptie. Het bestuur en de spelers van het 1e elftal hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen. Bondsvoorzitter JASPERS overhandigde allen een paar zilveren manchetkno pen met inscriptie, als dank voor de door Ajax gemaakte propaganda voor het Nederlandse voetbal in 't algemeen en voor het Amsterdamse voetbal in 't bijzonder en methetgeleverde spel in de Europa-Cupwedstrijden. Zondag 15 januari 1967 bood het bestuur de contractspelers en hun dames een Nieuwjaarsdiner aan in Hotel-Café-Restaurant "ATLANTIC". Op 22 februari 1967 was het bestuur en de vaste kern van 1e elftalspe lers aanwezig in het Havengebouw om aan te zitten aan een Dejeuner-Dina- toire, dat werd aangeboden ter gelegenheid van een Tsjechische dag, ge organiseerd in verband met de 2 wedstrijden tegen Dukla-Praag Zaterdag 4 maart 1967 hielden de ere-divisie-clubs een bijeenkomst te Utrecht. Besloten werd om de toegangsprijzen geleidelijk te brengen op een minimum bedrag voor staanplaatsen van 5>- en voor overdekte zit plaatsen op 10,-. Getracht zou worden om het reglement betaald voetbal zodanig gewijzigd te krijgen, dat 2e elftallen niet meer verplicht waren, maar een elftal voor spelers van 16 jaar en ouder. Dinsdag 21 maart 1967 bad het bestuur de jaarlijkse bijeenkomst met de leden van alle vaste commissies. Verheugend was dat geen enkele klacht naar voren werd gebracht. Het bestuur besloot in zijn vergadering van 11 april 1967 de toegangs prijzen met ingang van het nieuwe seizoen als volgt vast te stellen; ere-tribune7 50 zitplaatsen voor de ere-trib. 6,- Reijnolds-tribune 6,- zitpl.voor de Reijnolds-trib. 5»- zitpl. achter de doelen 5>50 staanplaatsen "2,50 jongensplaatsen (onverand.) 0,50 Zaterdag 6 mei 1967 werd in het Sportcentrum van de K.N.V.B. te Zeist een vergadering van het betaald voetbal gehouden, waar onder meer beslo ten werd om in naam de 2e elftallen op te heffen, maar wat er op neer kwam dat de K.N.V.B.-junioren zijn opgeheven. Naar mijn persoonlijke me ning een slechte beslissing. Voorzitter COLER zei in zijn openingsrede, dat het ronselen van spelers door de Amerikanen zich niet ernstig laat aanzien, althans nog niet, om dat de eerste wedstrijden in Amerika geen succes waren, matig spel, ge ringe belangstelling, ondeskundigheid van het publiek, slechte T.V.-com mentatoren enz. Ik ben van mening dat wij ons door deze woorden niet in slaap moeten la ten sussen en ogen en oren wijd open moeten houden, daar men de reclame magnaten in Amerika niet moet onderschatten. In deze vergadering hield ons lid Mr.Dr.E.W.CATZ, op verzoek van het be stuur van de K.N.V.B., een betoog over: "Semi-professionalisme en gel dend recht", in verband met de mogelijkheid dat vanaf 1 juli 1967 de se-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 5