16 - Ik ben mij ervan bewust dat de in mijn verslag gememoreerde gebeurtenis sen in beknopte vorm zijn opgesomd, ondanks dat was het toch alleen maar mogelijk de belangrijkste feiten te vermelden, daar het verslag anders nog lijviger geworden zou zijn. Ik hoop niettemin erin te zijn geslaagd om met dit verslag te hebben vol daan aan de taak van de secretaris om de geschiedenis van Ajax in het verenigingsjaar 1 juni 1966 - 31 mei 1967 te boekstaven. De bestuursleden hebben al htm vrije tijd -en soms meer- opgeofferd om de belangen van Ajax zo goed mogelijk te behartigen. Zij deden dit ech ter graag voor onze vereniging en wanneer zij voor het seizoen 1967—1968 weer op uw vertrouwen en steun kunnen rekenen, dan ben ik er zeker van, dat Ajax de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ik dank u voor uw aandacht. AMSTERDAM, 12 juni 1967 De secretaris, J.H.WESTRIK.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 33