- 15 - V?ale? Ian het LandskaniPioe^chap, het beslag leggen op T ®r' behalen van 7 jeugdkampioenschappen en het Jeugdkampioenschap van Nederland (amateurs) kan men dus veilig stellen dat de training m goede handen was. Be heer B.HAARMS wordt per 1 juli 1967 als part-time trainer in dienst genomen en zal belast worden met de training van de senioren-amateurs. Wij beschikken het komende seizoen dus over 4 jeugdige trainers. BOFRediprÏL^nel!iding Z™ in handen van de doktoren ROLINK en SLIK- BOER. eerstgenoemde was haast bij al de wedstrijden aanwezig en door jn grote kennis van sportblessures kon het 1e elftal bijna altijd in de sterkste samenstelling uitkomen. Bovendien bleek hij eeïTzïergezeï- Ajax-milieu?00t Z1Jn' Waardoor hiJ Seheel is ingeburgerd in het Br.J.SLlXBOER heeft tot onze spijt in de bestuursvergadering van 1 iuni Ön hïï L '/at hli d0°r dTUkke niet ïn sSaf üijT blijven. SelAOen psycholoog aan onze vereniging verbonden te Aan beide doktoren onze dank voor al hun goede zorgen. de speïers^fit f1™. kleeJ °nze masseur en droeg ook het zijne bij om dank? maken* °0k verdient daarvoor onze Be heer H.J.GROOTENBOER SR. wordt van harte bedankt voor het belange loos verrichten van E.II.B.0.-diensten. oeiange REKLAME. Omdat Ajax de laatste tijd hoe langer hoe meer in de belangstelling v°!lï hn,T'* f ?°k h6t aantal aanvragen om reklame te mogen maken m ?a houdende met Ajax. Het is aan onze voorzitter wel toevertrouwd hieruit zo veel mogelijk klinkende munt te slaan. Hoeveel de op- brengst van de post r.eklame is weet ik niet, maar ik ben ervan over tuigd dat hij hoger is dan verleden jaar, maar dat zal wel blijken uit het financiële verslag. VERPACHTINGEN. Hoewel de expiratie-datum van het contract met de N.V. "Formosa" betref fende de exploitatie van de buffetten 1 juni 1968 is, heeft het bestuur e contract per 1 juli a.s. opgezegd op grond van het in gebreke blij- u ?f\_e0n g exPloitadde. Ik wil hier uitdrukkelijk stellen dat de schuld, hiervan beslist niet ligt bij de heer FERRON daar deze al het mogelijke doet om het ons naar de zin te maken. In afwachting van een definitieve beslissing omtrent de uitbreidings plannen heeft het Bestuur besloten de exploitatie tijdelijk in eigen beheer te nemen. VERZEKERINGEN. Be heer J.JASPERS treedt sinds augustus 1966 op als agent voor al onze verzekeringen. In de loop van het jaar werd ten behoeve van de administrateur, de trai ners, die in volledige dienst zijn en voor full-time-prof-spelers een collectieve ziekte- en ongevallenverzekering gesloten ter dekking van het inkomen boven de welstandgrens Be bedragen voor de W.A.-verzekering werden verhoogd tot: a. lichamelijke schade aan 1 persoon, ten hoogste 200.000,-; b. lichamelijke schade aan meerdere personen door één gebeurtenis, ten hoogste 2.000.000,-; c. zaakschade, toegebracht aan derden, ten hoogste 50,000,-. SLOTWOORD Ik ben hiermede aan het einde van mijn jaarverslag gekomen en wil, na mens het bestuur, iedereen dankzeggen, die iets voor de vereniging heeft gedaan, waarbij ik dan onder meer denk aan Commissaris MOUWEN en zijn personeel van het bureau Linnaeusstraat.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 31