- 14 - VERGADERINGEN. De volgende vergaderingen werden in het afgelopen jaar gehouden; 30 juni 1966 Jaarvergadering van de ledenraad. 14 juli 1966 Jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 24 nov. 1966 Vergadering van de ledenraad. 23 fehr. 1967 Vergadering van de ledenraad. 27 april 1967 Vergadering van de ledenraad. In de jaarvergadering van de ledenraad "bleek dat de leden H.H.BLOMVLIET en G.P. KEIZER zonder kennisgeving afwezig waren. De punten bestuurs"beleid en contributieverhoging gingen zonder slag of stoot onder de hamer door. Tegen de aftredende bestuurs- en commissieleden waren door de leden geen tegenkandidaten gesteld. De heren TIMMAN, HORDIJK en BRUYNESTEYN werden bij acclamatie herkozen. De ondersteunende leden J.FLEYSMAN, G.HÏÏLSCHER, K.W.van MOURIK en M.VOLKERS SR. werden met algemene stemmen tot werkend lid benoemd. In de jaarlijkse Algemene ledenvergadering werden de kampioenselftallen gehuldigd. De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester oogstten veel ap plaus De stemming voor 8 leden van de ledenraad had tot resultaat dat de leden BOERKOEL, BOWENS, DUKKER, GEÜDEKER, JURGENS en A. de WIT JR. weer voor drie jaar werden herkozen. Voor de niet herkozen leden BLOMVLIET en LEENTVAAR werden benoemd de he ren G.FISCHER en E.van WIJNGAARDEN. Bij het onderwerp "Ledenraad" heb ik u reeds op de hoogte gesteld hoe de drie gewone vergaderingen van de ledenraad verliepen. ADMINISTRATIE. Het administratief personeel onderging geen wijziging. Zowel de administrateur, de heer N.DALMÏÏLDER, als zijn assistent, de heer P.HOEFMAN, verrichten hun werk tot volle tevredenheid. Het bestuur heeft besloten zo mogelijk in de naaste toekomst nog een jonge kracht aan te trekken. TERREIN-PERSONEEL. Ook hier zijn geen wijzigingen te melden. De heer H.ANGEL (voorman) en de heren P.G.BOSMAN en J.SMOLDERS zorgden niet alleen voor het onderhoud van de velden maar knapten ook diverse andere kleine karweitjes op, zoals schilder- en timmerwerk. De heer R.HUBERTS, Chef buitendienst van de Gemeentelijke Sportvelden trad vfederom op als adviseur bij het onderhoud van de velden. Op 15 augustus 1966 werd Mevr. P.W. DAS-TABAK als werkster vervangen door Mevr. J.M. ONCLIN~v.d.STOLPE. Het bestuur tracht voor het leegstaande hoekhuisje een echtpaar te vin den, waarvan de man dan als concierge dienst kan doen. Gedacht wordt aan een gepensioneerde politie-agent, het liefst met een hond. TRAINERS. MASSEUR EN DOKTOREN. De heer M.J.H.MICHELS was in het afgelopen verenigingsjaar weer onze hoofdtrainer en zal dit voorlopig ook blijven, daar het bestuur erin is geslaagd een nieuw contract met hem af te sluiten tot 31 mei 1"b"* Naast de training van het 1e elftal is hij belast met de leiding van ae gehele training. De heer C.BROM werd met ingang van 1 juli 1966 met een 2-jarig contract in volledige dienst genomen en treedt op als zijn 1e assistent. De heer J.J.GRIJZENHOUT werd op 1 juli 19^6 als part-time trainer m dienst genomen voor de senioren-amateurs. Deze zal per 1 juli 00& in volledige dienst worden genomen en dan belast worden met de training van de j eugd

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 29