- 15 - De verbeteringen op het Voorland-complex, die in het voorgaande verslag werden aangekondigd, zijn aangebracht. Wanneer u op zondagmorgen eens naar de jeugd gaat kijken, kunt u nu in een verwarmde kantine bij de heer BREUKER een goed kop koffie drinken. De fietsenstalling werd wel opgeheven, doch het bestuur heeft er van afgezien om deze ruimte te laten inrichten tot parkeerterrein, daar het hiervoor te investeren bedrag, ten opzichte van de te verwachten opbrengst, te hoog was. In overleg met het bestuur werd door de commissie een plan uitgewerkt tot vergroting van het restaurant en de bestuurskamer, waarvoor de heer ROODENBURGH de tekeningen maakte en indiende bij het Gemeentebe stuur. Hoewel het Gemeentebestuur haar fiat gaf aan het plan, werd besloten om er (nog) geen uitvoering aan te geven, in verband met een geheel nieuw uitbreidingsplan. In het verslag van de vergadering van de ledenraad van 27 april 19^7 heb ik u reeds omtrent dit nieuwe plan ingelicht. In de loop van het jaar werd de massage-kamer en de sauna verplaatst naar de andere gang en wel zodanig dat er een directe verbinding is met de kleedkamer van het 1e elftal, die ook geheel werd opgeknapt. De vrijgekomen ruimten werden ingericht tot kleedkamer. Besloten werd om ook de kleedkamers voor de scheidsrechter en de te genpartij voor de aanvang van het nieuwe seizoen te verbeteren. Haar mijn mening zou de commissie meer initiatief kunnen tonen ten op zichte van het geven van adviezen betreffende de verbetering en/of on derhoud van de opstallen. REDAC TIE-C QMMISSIE In de jaarvergadering van de ledenraad van 50 juni 1966 werden in deze commissie gekozen de heren: D.KNEGT; M.J.W. MIDDENDORP en H.A. SMIT. Laatstgenoemde werd in de commissie benoemd omdat reglementair 1 lid van de commissie een bestuurslid moet zijn. De heer KNEGT gaf bij brief van 15 augustus 1966 de wens te kennen zijn functie aan een jongere te willen overdragen. Het bestuur vond de heer C.J.M.BOLLEN bereid om tot de volgende jaarver gadering van de ledenraad de opengevallen plaats tijdelijk in te nemen. In de vergadering van de ledenraad van 24 november 1966 had zijn benoe ming plaats De commissie gaf ter gelegenheid van de gespeelde Europa-Cup-wedstrij- den tegen Liverpool een extra (foto-)nummer uit, waarin tevens aandacht werd geschonken, dat het op 3 december 50 jaar geleden was dat het eer ste clubnieuws verscheen. Begin juni 1967 gaf de commissie een goed verzorgd kampioensnummer uit, dat ook werd aangeboden aan de bezoekers van de receptie van 3 jani 1967- Zonder de andere leden te kort te willen doen, een extra woord van dank aan de heer MIDDENDORP en aan de Drukkerij en Uitgeverij Grafica. ENQÏÏETE-CQMMISSIE. Bij de aanvang van het verenigingsjaar bestond de commissie uit de he ren: J.H. V/ESTRIK; J.H. MARTENS en W.F. SCHOEVAART. Aangezien de heer MARTENS als secretaris van de Jeugdcommissie werd vervangen door de heer C.E. JURRIAANS nam laatstgenoemde ook in deze commissie de plaats van de heer MARTENS over. Na het tussentijds bedanken van de heer JURRIAANS als secretaris van de Jeugdcommissie, werd tijdelijk de oude samenstelling hersteld.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 27