- 12 - We zitten nu heel erg in degradatiegevaar en daarom moeten we er voor zorgen geen punten tegen andere degradatiekandidaten te verspelen. Weekbericht nr. 10: Het valt op dit moment niet mee nog iets opbeurends over het eerste ne gental te zeggen en dat willen we dan ook niet proberen te doen. Het is ronduit beschamend om van een zwakke ploeg als Schoten te verliezen. Zwak? Als we dat van Schoten zeggen, welke kwalificaties moeten we dan voor ons eigen negental gebruiken? Het was wéér, naast zwak pitchen, het afgrijselijke slechte veldwerk, dat Ajax de das omdeed. Het 2e negental had na 5 gespeelde wedstrijden 5 punten. Het 3e negental moest uit de competitie worden teruggetrokken, wegens te geringe belangstelling van de spelers. De buitengewone leden J.EIKING, F.J.ESSELMAN, H. DU PONT, P.H. van LEEUWEN en H.R.ROTGANS werden van de ledenlijst afgevoerd wegens het niet voldoen aan uitnodigingen tot deel- nanfi aan wedstrijden. TOTO-COMMISSIE. Deze commissie bestaat reeds sinds jaren uit de heren: F.KUDIN; F.C.MOLEMA en L.F.SCHAPPERT. De heren waren weer trouw iedere vrijdagavond present om de toto-formu lieren in ontvangst te nemen, te administreren en weg te brengen naar het bureau van de K.N.Y.B. afdeling Amsterdam in de Emmalaan. Uit het verslag van de penningmeester zult u Y/el vernemen, welke oedrag de heren dit jaar aan de kas van Ajax ten goede deden komen. Ook vanaf deze plaats de dank van de vereniging voor hun jarenlange acti viteiten. CLUBAVONDEN-C OMMISSIE In de samenstelling van deze commissie bracht het bestuur geen wijziging, zodat zij wederom bestond uit de heren: C.J. LA FLEUR; F. LOUWAARD; K.W. VAN MOURIK en K.W. v.d. TOORREN. Eerstgenoemde trad als voorzitter van de commissie op. Hoewel besloten was om dit jaar de clubavonden te houden in het Cafe "De Poort van Muiden" kon dit te elfder ure niet doorgaan en werd besloten om terug te gaan naar "Suisse" waar op 2 september 1966 de eerste clubavond werd gehouden. De commissie organiseerde niet alleen de traditionele biljart- en klaver- jaswedstrijden maar ook de volgende evenementen: 2 oktober 1966 Viswedstrijd in Oostwoud. Na afloop een "borreltje" en een "etentje" in het Restaurant van het Ha vengebouw, waar directeur van Alten met zijn staf alles had gedaan om deze avond tot een onvergetelijke feestavond te maken. De Kienavond vond plaats op 23 december in de sportzaal van ons Stadion, waarbij ook deze keer weer vele milde gevers voor een grote prijzentafel hadden gezorgd. Dank aan de gevers, de commissieleden alsmede aan hun dames In januari 1967 waren de leden de gast van A.F.C. in hnn home "Goed-Ge- noeg" voor een biljartwedstrijd, die door A.F.C. T/erd gewonnen. Vrijdag 24 maart organiseerde de commissie een klaverjaswcdstrijd waar aan ook de dames mochten deelnemen, terwijl op 5 mei,de laatste clubavond, ook nog wedstrijden waren georganiseerd. Aan de heren van de commissie onze dank voor hun streven om de onderlinge banden te verstevigen. TERREIN- EN ONDERHOUDSCOMMISSIE. Het bestuur bracht geen v/ijziging in deze oommissie, zodat zij wederom bestond uit de heren: F.J. v.d. MEIJDEN; J.W. v.d. MEIJDEN; J. ROODENBURGH en J.D. SEBUS (voorzitter).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 25