De cloor de reglementscommissie, "bestaande uit de heren GEUDEKER, MELCHERS en TH. TIMMAN, voorgestelde wijzigingen aan te "brengen in de statuten en het huishoudelijk reglement, werden met algemene stemmen aanvaard. In deze vergadering werd ook "behandeld het rapport: Bestudering voetbal- school voor jeugdige contractspelers, dat was samengesteld door de heren M. DE GROOT, A.KRAAM" en P.VAN REENEN. Na ampele "bespreking werd "besloten het rapport voorlopig in de ijskast te leggen. Ook in deze vergadering werd weer uitvoerig gesproken over de kaartverde- ling "bij Europa-Cupwedstrijden. Vergadering 27 april 1967- In deze vergadering was het nodig om wijziging te "brengen in het nieuwe huishoudelijke reglement, dat op 23 februari. 19^7 was aangenomen, omdat anders de Koninklijke goedkeuring niet zou worden verleend. De "benodigde wijzigingen werden met algemene stemmen goedgekeurd. Aangezien de penningmeester, in verband met het laten drukken van nieuwe diploma's moest weten of de ledenraad in de jaarvergadering akkoord zou gaan met verhoging van contributie en donatie, werd in deze vergadering hieromtrent een opiniepeiling gehouden. Na discussie bleek dat de door het bestuur voorgestelde verhogingen zou den worden aanvaard met uitzondering van het bedrag voor de dameskaarten voor werkende- en buitengewone leden. Dit bedrag moest op f. 75»- worden vastgesteld in plaats van op f. 100,-. Het bestuur deelde mede dat het bezig was met een plan de bezoekerscapa citeit uit te breiden en de staantribunes te overkappen, om daarmede de accomodatie van ons stadion aan te passen aan de eisen, welke internatio naal worden gesteld. Aangezien de plannen nog in een pril stadium zijn, kan ik u hier niet meer over mededelen, behalve dan dat het bestuur door de ledenraad werd gemachtigd om de besprekingen voort te zetten en dat binnenkort het da gelijks bestuur hierover een bespreking zal hebben met het Gemeentebe stuur. COMMISSIE BETAALD VOETBAL. Bij de aanvang van het verenigingsjaar bestond deze commissie uit de heren M.BREMER, J.HORDIJK en P.van REENEN. In deze samenstelling kwam geen wijziging, daar het aftredende lid, de heer J.HORDIJK, bij acclamatie werd herkozen in de jaarvergadering van de ledenraad van 30 juni 1966. Bij brief van 14 september 19<56 deelde de heer BREMER mede, dat hij in verband met drukke werkzaamheden genoodzaakt was om te bedanken als be stuurslid. Onnodig te zeggen dat hierdoor de taak van de heren HORDIJK en VAN REENEN in het afgelopen jaar geen sinecure was Een woord van dank aan deze heren is mijns inziens hier dan ook zeer ze ker op zijn plaats, daar mede door hun beleid in het betaalde voetbal grote successen werden behaald. ELFTALLEN BETAALD VOETBAL. In mijn voorgaande jaarverslag heb ik u reeds medegedeeld, dat het 1e elftal door de Bulgaarse Voetbalbond was uitgenodigd om van 1-10 juni 1966 een vakantie door te brengen in VARNA (een plaatsje aan de Zwarte Zee). Aldaar werd op 8 juni een wedstrijd gespeeld tegen de vereniging SCHWARZES MEER, die door ons met 3-1 werd verloren. Op 10 juni werd de lange vliegreis naar MADRID afgelegd om reeds de vol gende dag door te vliegen naar LA CORUNA, een plaats in N.W.-Spanje. Zondag 12 juni werd daar het Nationale Spaanse elftal, dat ging deelne men aan de Wereldkampioenschappen, met 2-1 verslagen. De Spaanse pers was unaniem opgetogen over het door Ajax vertoonde spel. Voor de aanvang van het seizoen 1966-1967 werden de volgende vriendschap pelijke wedstrijden gespeeld: 31 juli 1966 A.G.O.V.V. - AJAX 1-5 3 aug. 1966 AJAX - ASTON VILLA 2-0 7 aug. 1966 AJAX - Z.S.C.A.(Bulg.legerteam) 7-1 Bij deze wedstrijd nam LEO HORN als scheidsrechter afscheid van het Amsterdamse publiek.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 13