Naast bovenstaande 24 leden als vertegenwoordigers van de leden, maakt ook het dagelijks bestuur, de heren J.van PRAAG, J.H.WESTRIK en H.G.A. TIMMAN deel uit van de ledenraad. De voorzitter en de secretaris van de vereniging bekleden dezelfde func tie in de ledenraad. De heren V/.F.VOLKERS en MR.DR.E.W.CATZ waren res pectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter. Aan de beurt van aftreden zijn dit jaar de heren G.J. BEUMER, J. DE BOER SR., G.P. KEIZER, M.J. KOOLHAAS, J.L. MELCHERS, P.J. PATERNOTTE SR., J.H. POTHARST en W.F. VOLKERS. De heren stellen zich herkiesbaar. De ledenraad kwam in het afgelopen verenigingsjaar 4 maal bijeen. Op 30 juni 1966 had de jaarvergadering plaats. Onder het hoofdstuk "Ver gaderingen" treft u hiervan een verslagje aan. De gewone vergaderingen werden onderscheidenlijk gehouden op 24 november 1966, 23 februari 1967 en 27 april 1967- Vergadering 24 november 1966. De heer C.J.M. BOLLEN werd tot de eerstvolgende jaarvergadering van de ledenraad benoemd tot lid van de redactie-commissie in de ontstane vaca ture door het tussentijds aftreden van de heer KNEGT. Laatstgenoemde werd met algemene stemmen tot Lid van Verdienste benoemd omdat hij niet alleen in een der initiatiefnemers was om een eigen clubblad uit te geven, maar bovendien tientallen jaren in het clubnieuws schreef, onder meer ook onder zijn schuilnaam "VLOKKIE". Op voorstel van het bestuur werd aan artikel 14 H.R. toegevoegd; Een lid dat door het bestuur voor langer dan een maand is geschorst, kan binnen 30 dagen na dagtekenirg van de brief waarin hem de schorsing be kend werd gemaakt, in beroep gaan bij de ledenraad. Uitvoerig werd gediscussieerd tijdens de opiniepeiling over het plan om over te gaan tot vermindering van het aantal bestuursleden en over de status van de trainer. Tot slot werd gestemd over het volgende voorstel, ingediend door de heer C.H. GEUDEKER: Het bestuur, met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering van de le denraad, te verkleinen tot 5 leden. Het moet bestaan uit voorzitter, secretaris, penningmeester, 1 commissaris betaald-voetbal en 1 commis saris amateur-voetbal. Niemand bleek tegen het voorstel te zijn en daarom werd een commissie benoemd bestaande uit de heren CH.GEUDEKER, J.L.MELCHERS en N.TH.TIMMAN welke de opdracht kreeg zo spoedig mogelijk het reglement, ten aanzien van deze wijziging te herzien. Vrij uitvoerig werd ook gesproken over het feit dat de leden niet in de gelegenheid waren gesteld om kaarten te verkrijgen voor de Europa-Cup wedstrijd A jax-Be-^iktas De ledenraad ging akkoord met het voorstel van het bestuur om met ingang van het nieuwe seizoen geen vrijkaarten meer te verstrekken. Vergadering 23 februari 1967. In deze vergadering werd gestemd over het voorstel om het bestuur, met ingang van de eerstkomende jaarvergadering van de ledenraad, te ver kleinen tot 5 man. Het voorstel werd aangenomen met 22 tegen 3 stemmen. De tegenstemmers waren de heren CATZ, DUKKER en FISCHER. Op voorstel van de heer G. DE JONGH c.s. werd met algemene stemmen be sloten in artikel 45 "van het huishoudelijk reglement na de 4e alinea tussen te voegen: De commissie zal voorstellen van het bestuur met betrekking tot; 1e. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen; 2e. het verstrekken van borgstellingen; 3e. het opnemen van geldleningen, in welke vorm dan ook, indien een be drag van f. 200.000,- wordt overschreden ter goedkeuring voorleggen aan de ledenraad.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1967 | | pagina 11