- 15 - VERPACHTINGEN. Het Hestuur is nog steeds niet te spreken over de wijze van ex ploitatie van het buffet. De N.V. FORMOSA heeft de toezegging gedaan dat vóór de aanvang van het nieuwe seizoen een en ander verbeterd za worae^ten wij hopen, dat het ditmaal ook gebeurd. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer FERROÏÏ alles doet wat in zijn vermogen ligt om het ons naar de zin te maken. VERZEKERINGEN. Voor de heren DALMULDER en MICHELS werd een ziekte- en ongeval lenverzekering gesloten. Ons eigen risico bedraagt4 weken, terwij de helft van de premie voor rekening van de heren is. In de andere verzekeringen kwam geen wijziging. SLOTWOORD. Bij voorbaat doe ik een beroep op uw clementie, indien ik iets vergeten mocht hebben, waarvan u meent dat het toch eigenlijk verne had mOmdat plotseling op 27 mei nog een vergadering van de ledenraad werd ingelast en omdat ik pas 14 juni terugkeerde uit Bulgariae en Spanje, moesten zowel de notulen van de vergadering als het jaarverslag in zeer korte tijd gemaakt worden, om beide nog zo tijdig mogelijk de bus te krijgen van de leden van de ledenraad.^ In het afgelopen verenigingsjaar hebt u mij uw vertrouwen gegeven en uw vriendschap geschonken en daar ben ik u dankbaar voor. Alles op deze wereld is mensenwerk en aan mensenwerk-u weet dat ook- kleven fouten. Ook ik zal zeker fouten hebben gemaakt, maar u moet mij geloven, wanneer ik u zeg, dat mijn medebestuursleden en i er altijd naar hebben gestreefd om voor de belangen van AJAX op de 13163 Of wijadaarin zijn geslaagd, laat ik gaarne aan uw oordeel over. Met dit slotwoord ben ik aan het einde van mijn jaarverslag ge komen' en wil besluiten, om namens het bestuur, dank te brengen aan iedereen, die in het afgelopen verenigingsjaar iets voor AJAX heeit gedaan Ik dank u voor uw aandacht AMSTERDAM, 18 en 19 juni 1966. De secretaris, J.H.Westrik.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1966 | | pagina 31