sen ongeveer f.4.000, p als administrateur bij ons in Op 1.6.1964 waa de heer ,J',-v;"°0p*/(„en benui van boekhouden) werd dienst getreden. Wegens gebleken ongeschiktheid (.geen benu hii met ingang van 1 november 1964 ontslagen. Amsterdam, hielp ons hlJ De directie ™,The Electric r^ophone^pul^^^ste^^ hing^te^tellen^waardoor het dagelijks --uur gelegenheid kreeg, O, tonder o'e-a-«-—--S5^ik^65 wlrd de van 2 maanden, als administrateur aangesteld. Na gebleken g 1 maart Sf^Sd^dSr^^fdï-c&va. The Electric Gramophone en de heer E. Keesman is hier zeer zeker op wij n0 als administratieve kracht, Als hulp van de administrateur hebbe j Aangezien wij geen behoefte sedert 1 juni 1964 i» dlons^' de ^^6* in de naaste toekomst door een jongere hebben aan 2 volwassen krachten, zal deze m de na kracht worden vervangen. m-fiVRRETN-PERSONEELweten; H. Angel, Op11 ogenblik hebben wij 3 terreinknechten in van voorman. De ter- G. Blokland en P.O. Bosman. ®er®^^°e®0Je ouderdom, begin november ontslagen en reinknecht M. van Huizen werd, wegens g huisjes op het complex. H^TeïfuurTs tft^" £Met in geslaagd om voor G. Blokland een betere kracht te vinden. n ls werkster en werd opgevolgd door Mevr. Mevr. Cruijff vroeg ontslag ais P.W. Bas-Tabak. TRAINER EN MASSEUR. 1 c üuli 1963 bij ons Be urgentie-commissie ontsioeg g'^^/zij stelde m.i.v. 15 juli 1964 als in dienst was, met ingang van 1 augustus iyo4. trainer To'ov wan januari 1965 ontheffing van eijn contract, hetgeen Michele tot tijn opvolger, hete cal ook voor het seicoen 1965-1966 once hoofdtrainer crjn-i g.H.w. Naast de hoofdtrainer hebben wij nog u v.d. Veen. t rs beter tot zijn recht te laten komen werd Om de training voor de amateurs bete r aangesteld om de trainingen met ingang van 1 januari 19 ^®erdagavonden. Na zijn aanstelling zijn.de resu - te leiden op de dinsdag- en 1f. n1fpn aanmerkelijk verbeterd. taten van de senioren-amateur-elf leende de heer J.B. van Voorst weer zijn Bij de training van de oe g ±Q gesteld. Be commissie amateur belangeloge medewerking, z de leeftijd van bovengenoemde- niet is voetbal is van mening, a vmln te continueren. gewenst om in de toekomst deze h P ZOrgde de heer C.C. Kamlag. Be alge- Voor de training van de pupillen zoig Michels. hele leiding van de training "beras£ afgelopen seizoen weer onze masseur. Be heer Saarlo Muller was m het aigelop v00rgeschreven vele Aangezien Dr. Rol ink heef tmedeged;e!d^dat^hi^he contract met letelr Muller weer Met een jaar verlengd. «sr=~-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1965 | | pagina 23