r.= &Br*8g&g3&- srjrsïsSï SeirïmaStf - Ter^ïaJfrttran'd^rhesLur panhele hesli.sing - 10 - in de vergadering van de ^publileerd in het Ajax- behandeld* Aangeven het rapport0 de .ededeling dat ^meerde^ nieuws va^ebruari 9 voorstelde om (nog) niet j^its ®n Tan de 25 aan- de d«mrsBie (4 la unt ,erd in stemming gebrao mdpunt. De 2 In deze vergadering aeeu. Michels als tramei trek -n trainer Buchingh^n^e o^ overeenatemming.Bereiht over^ idonateurs wan vdor en na iTanuari 1957 op te heffen. de leden g.H. Blomvliet, F.H.V. deBrai; De ledenraad kwam op vex J>H< Martens, P.J. Paternoio ^ïïSi S^e^okel^h de plannen tot overkapping Tn deze vergadering werd alleen gesp obligatielening. die het reglementair^! ^-^neme^. plannen „aren gekend voordat zij aan de openb,^"heid waren gv^;k0BSt wel wilde "verwegen de te ;oren in te li°"®;zoek ,an de leden: H.H. Blomvliet^A. ^^.^Sohèevaart li tleh^rl/ïêdekaad wederom bijeen voor een verga errng °0p2de agenda stonden de VOO"t°llen' m0t lngang van 1 juni 1965 de heren P.J. v.d. Meijden en J.W. v.d. Meija te benoemen tot werkend lid; wachttijd Van 5 ïaar, als bedoel b. bij het aannemen van a. ^epal l0ment) voor bovengenoemde heren in artikel 16 van het huishouden j zou gelden. Ingenbleek, G. Jurgens, G.P. Keifer' De leden; F.H.W. de Bruijn, W.J. dg w±t Jr< gaven bij brief J L. Melohers, P.J* Paternotte, J.H. ?°^ar „ensten bij te wonen. Doordat ik 25 mei te kennen dat tij dese vergadcri verblijf buitenlands, niet de leden Br. Dr. E.W. Cats en H.G.i. vergad0ring geen doorgang vinden, +pt vergadering aanwezig konde j Ipden niet aanwezig was. omdat het reglementair vereistej^a artlke{ J2 van het huishoud.]ijk De vergadering werd op gro loTengenoem4e 8 ieden waren op deze ment verschoven naar 51 mei 5 5 dering wel aanwezig. voorstellen werden respectievelijk aangenom De hierboven vermelde Y°orst®V"_ q een stemmenverhouding van 17 - af te keuren, dat het verloop TTet is ten zeerste te betreuren Pn.raaf kon worden gelezen. Degen medegedeeld in de Bijenkomst bijeenkomst bijeen op 14 mei 1965. De ledenraad kwam ook nog m &DMTNISTRATIE. vOQ+,iiir nam, was het in orde Een van de eerste ^sluiten die^het^nieuwe^be^^^^ hoofdk ±er laten brengen van do kantoor- en d° vrijgekomen ruimte werd inge- en de seoretaris.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1965 | | pagina 21