- 9 - In deze vervolgvergalering werden enkele wijzigingen m het huishoudelio reglement ^aangebracht;^- nitgehraehte rapport werd ■behandeld. Pnmmi sqie epn rote voldoening dat het rap port> op^enkele IZlZ^T^L, .et alge.ene steden werd aangeno.en, «aardoor^de^riei^.^ Pg iseie van Goede Dienden, de^erehgG^de Jongh^^ n w Ppiideker en A. de Wit Jr., verdienen «ei hetgeen door hen in zeer tijd, «rd^oh vergadering omgezet ^^gSe ^ie ,°ï£dU door ere-voorzitter Koolhaas, net algemene stemmen werd aangenomen. De motie luidde; -^„o+nn-r "De ledenraad, 2 juli 1964 f jS'behandSling6van'de ÏrSsfÏrïangelegenheden, de "benoemt een commissie van 3 leden ter oenanu "spelerscontracten en de trainers wes m1k ingang alle zaken, deze ledenraad machtigt rïu^andeliSgen te verrichten, die "aangelegenheden betreffende, te Hf le de leden van het bestuur der "daarvoor nodig zijn. Voor zoveel nodig ^ge desketreffende bevoegdheden over. «A.F.C. "AJAX"aan de te benoemen commissie hun desDe egn nieuw "De bevoegdheden dezer commissie eindigen op het ti0dstip, "stuur zal zijn gekozen". Urgentie_COffimissiewerden In deze commissie, later kreeg zij p gekozen de heren M. Bremer, A.A.M. Knijn en bracht de commissie, In de vergadering van de ledenraad van 1b juli werkzaamheden. nadat een nieuw bestuur was gekozen^ vers ag Voorzit^ «2ÏÏ verslag uit van de plaats gehad hebbende^bestuurscrisis^at g^ ^Idiging van de kampioenselftallen, verslagen van e versiag voorgelezen van de werkzaamheid Vervolgens werd voor het eerst een verslag voorg van de ledenraad en wel betrexfende het ver®n^ J# de Boer Sr>J F.H.W. de De aftredende leden van de ledenraad waren ¥#F# Volkers en A. de Bruijn, M.J. Koolhaas, P.J. Paternatte Sr., herkiesbaar en werden Wit Sr. Met uitzondering van laatstgenoemde stelde^zij ook herkozen. B bestuur waren benoemd werden nog tot ÏH™ dfïïalSaS g^X ae heren, H.Blomwliet, l.A. Bouwen., P.v. Bei3Ck Sp;'leaeSraan;-'in STÏl»» schelling voor het eerst hijeen op 17 ^tX^ter tracht verslag bij de overname van de leiding. H ol„ende 2 zinnen tussen te voegen; 24 van het huishoudelijk reglement de volgende zin De overige bestuursleden mogen de vergaderingen van de ledenraad bijwonen. Zi3 hebben een adviserende stem. Het voorstel werd met algemene st^^noemd, genaamd; Splitsings in deze vergadering werd een com^!s^p.^d°k3;e°tuur en de leden commissie, bestaande uit de 3 e-en van Mr.Dr.E.W.Catz, C.H. Geudeker en J.L. Melche nadeien_warenbij De commissie kreeg de opdracht om na g voe+bal in onze vereniging, een (algehele) splitsing tussen het amateur- en betaald -voethal Zo mogelijk diende het rapport m januari 1965 gereed te zion

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1965 | | pagina 19