- 8 - De commissie zorgde voor een betere toegangsweg voor de journalisten naar de be stuurskamer en voor een eenvoudige afsluiting aan de bovenzijde van het gereser veerde gedeelte. De leden Roodenburgh en Sebus gaven in de ledenraad een uitvoerige uiteen zetting omtrent het plan tot overkapping van de onoverdekte tribune Deze commissie is beslist een commissie die wij nooit zullen kunnen missen, daar het steeds nodig zal blijken om attent te blijven op de staat waarin de opstallen verkeren. Het bestuur stelt in de a.s. jaarvergadering van de ledenraad voor, om het lid van de commissie, de heer J.D. Sebus, thans buitengewoon lid, te benoemen tot werkend lid, daar deze ontegenzeggelijk het meeste werk heeft gedaan m de commissie REDACTIE - COMMISSIE. In de ledenraadsvergadering van 16 juli 1964 werden in deze commissie benoemd, de heren F.H.W. de Bruijn, D. Knegt en M.J.W. Middendorp. Naar aanleiding van de "Kroniek" in het juli-augustusnummer, waarin "Brown" (F.H.W. de Bruijn) zijn persoonlijke visie weergaf over de plaats gehad hebbende bestuurscrisis en o.a. schreef dat dit een heel zwarte bladzijde in de Ajax-geschiedenis was, werd op 15 september 1964 met hem en de andere 2 leden van de commissie een bespreking gehouden. Tijdens de bespreking bleek dat de heren D. Knegt en M.J.W. Miudendorp vooraf geen kennis hadden genomen van het bewuste artikel en dat zij het zeer beslist niet eens waren met de inhoud. Het eindresultaat van de bespreking was dat de heer De Bruijn met onmiddelijke ingang bedankte als lid van de redaktie- commissie. Het bestuurslid, de heer H.A. Smit werd bereid gevonden de opengevallen plaats tijdelijk in te nemen. Het bestuur zal in de a.s. jaarvergadering van de ledenraad voorstellen om aan artikel van het huishoudelijk reglement toe te voegen? De commissie bestaat uit 3 leden, waarvan 1 een bestuurslid moet zijn. Ter gelegenheid van ons 65 jarig bestaan liet de redaktie-commissie een bijzonder nummer verschijnen bestaande uit 36 bladzijden. ENQÏÏETE-COMMISSIE. In de vergadering van de ledenraad van 26 juni 1964 werden de artikelen 44 en 45 van het huishoudelijk reglement, die betrekking hebben op de enquete commissie, gewijzigd. Artikel 44 luidt thans: De commissie bestaat uit voorzitter, secretaris en een lid. Als zodanig treden onderscheidenlijk op: a. de secretaris van de vereniging; b. de secretaris van de keuze-commissie jeugdvoetbal; c. de secretaris van de keuze-commissie amateur-senioren-voetbal. De commissie bestond dus uit de heren J.H. Westrik, J.H. Martens en W.F. Schoevaart. De commissie balloteerde alleen de jeugdleden, maar nu in een vergade ring van de ledenraad uitdrukkelijk is gewezen op artikel 45 van het huishoude lijk reglement, waarin staat dat alle kandidaatleden, met uitzondering van con tract-spelers, via de enquête-commissie moeten worden aangenomen, zullen wel meerdere zittingen moeten worden gehouden. VERGADERINGEN. Zoals ik hiervoor reeds heb vermeld, was het afgelopen verenigingsjaar rijk aan vergaderingen. De jaarvergadering van de ledenraad was uitgeschreven op 25 juni 196>4 doch in verband met de gerezen bestuursmoeilijkheden werd in de vervolgvergade- ring op 26 juni een commissie van Goede Disusten benoemd, welke tot taak kreeg op korte termijn een advies uit te brengen ter oplossing van de bestuurscrisis.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1965 | | pagina 17