Inhoud 5 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 6 Algemeen 13 Verslag van dedirectie 37 Corporate Governance Verklaring 56 Verslag van de Raad van Commissarissen 61 Jaarrekening 2018/2019 62 Geconsolideerde balans 64 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 65 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten 66 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 67 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 68 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 78 Toelichting op de geconsolideerde balans 92 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 100 Enkelvoudige balans 102 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 103 Toelichting op de enkelvoudige balans 109 Overige gegevens 110 Controleverklaring van de onaTiankelijke accountant 113 Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming 114 Meerjarenoverzicht 2009/2010 tot en met 2018/2019

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 9