Kredietinstellingen (17) 89 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Belastinglatenties (16) Beginbalans Toevoegingen 9.442 7.656 8.754 688 Eindbalans 17.098 9.442 De voorziening voor belastinglatenties is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de vergoedingssommen door toepassing van ruilarresten en de materiële vaste activa. De latente belastingverplichtingen moeten naar verwachting vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd. BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Kredietinstellingen 38 25 Opgenomen onder kortlopende verplichtingen (19) (9) 19 16 Onder de kredietinstellingen zijn financiële leaseverplichtingen van EUR 19.498 opgenomen welke zijn aangewend voor de financiering van de bedrijfsauto's en een machine in Zuid-Afrika (per 30 juni 2018 EUR 16.099). De leaseverplichtingen met betrekking tot de bedrijfsauto's en de machine hebben een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar. De gehanteerde rentevoeten zijn 10,5% voor de bedrijfsauto's en 7,95% voor de machine. De leaseverplichtingen vervallen als volgt: bedragen x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Korter dan 1 jaar (opgenomen onder kortlopende verplichtingen) 19 9 Tussen 1 en 5 jaar 19 16 Het verschil tussen de toekomstige minimale leasebetalingen op de balans en de contante waarde is niet materieel gezien de geringe looptijd van de verplichtingen. bedragen x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Overige schulden (18) Crediteuren inzake vergoedingssommen 26.150 5.367 Overige schulden 12.139 5.498 38.289 10.865 De crediteuren inzake vergoedingssommen betreffen uitgestelde betalingen aan clubs met betrekking tot de aankoop van spelers. De overige schulden hebben met name betrekking op te betalen kosten gerelateerd aan transfers met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 93