88 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Overige reserves (14) Beginbalans Aanpassing IFRS 15 47.108 486 (1.651) Aangepaste beginbalans Toevoeging volgens resultaatbestemming 47.108 2.189 (1.165) 48.273 Eindbalans 49.297 47.108 In 2005/2006 is de nominale waarde van een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap gewijzigd van NLG 1 in EUR 0,45. Voor het verschil in de nominale waarde van EUR 69.304 houdt de vennootschap onder de overige reserves een niet uitkeerbare reserve aan. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 november 2017 betreffende het boekjaar 2016/2017 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de directie om de in de overige reserves opgenomen vrije reserves voor een bedrag van EUR 36,7 miljoen niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het bedrag van EUR 36,7 miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van de nieuwe bouwplannen voor het sportcomplex de Toekomst. In 2017/2018 is vanuit deze reservering een bedrag van EUR 4,7 miljoen besteed aan de aankoop van grond en in 2018/2019 een bedrag van EUR 3,1 miljoen met name aan de vervanging van velden. Derhalve resteert nog een bedrag van EUR 28,9 miljoen. De afschrijvingen van deze investeringen zullen in toekomstige boekjaren ten laste komen van de winst- en verliesrekening en een negatief effect hebben op de overige reserves. Zodra er afschrijvingen ten laste komen van de winst- en verliesrekening zal hiermee bij de bepaling van een mogelijke dividenduitkering rekening worden gehouden. BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Onverdeeld resultaat boekjaar (15) Beginbalans Resultaat boekjaar 2.189 51.919 49.461 2.189 Subtotaal 54.108 51.650 Dividend Toevoeging aan de overige reserves (2.189) (1.188) (48.273) Eindbalans 51.919 2.189 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING De directie stelt voor om een additioneel bedrag van EUR 23,3 miljoen in de overige reserves niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het bedrag van EUR 23,3 miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van een uitbreiding van de nieuwbouwplannen van het sportcomplex de Toekomst. Over het resterende bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen van EUR 11,0 miljoen wordt 41,8% uitkering dividend beschikbaar gesteld. Het voorstel van de directie voor de verdeling van het netto resultaat over het boekjaar 2018/2019 van EUR 51,919 miljoen is als volgt: Beschikbaar gesteld dividend EUR 4,583 miljoen. Door de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax' is afgezien van EUR 3,346 miljoen dividend. Uit te keren dividend EUR 1,237 miljoen, zijnde EUR 0,25 per aandeel van nominaal EUR 0,45. Toevoeging aan de overige reserves EUR 50,682 miljoen. Dit voorstel is nog niet in cijfers verwerkt.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 92