86 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Overlopende activa (8) Overlopende activa 2.107 2.076 2.107 2.076 De overlopende activa betreffen voornamelijk vooruitbetaalde bedrijfslasten. EFFECTEN (9) BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Beleggingen 24.308 23.941 24.308 23.941 De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Per balansdatum worden beleggingen aangehouden in obligaties. De reële waarde van de obligaties is gelijk aan de genoteerde prijzen binnen niveau 1 van de reële waarde hiërarchie. LIQUIDE MIDDELEN (10) BEDRAGEN x EUR 1.000 Deposito's Kasmiddelen en banktegoeden De vennootschap beschikt niet over een kredietfaciliteit. 30 juni 2019 30 juni 2018 3 61.968 13 12.177 61.971 12.190 EIGEN VERMOGEN Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 90