85 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Het verloop van de voorziening debiteuren is als volgt: BEDRAGEN x EUR 1.000 2018/2019 2017/2018 Beginbalans Dotatie Vrijval Onttrekkingen (900) (79) 17 (1.553) (58) 26 685 Eindbalans (962) (900) De dotatie aan en vrijval van de voorziening debiteuren zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten. De betalingstermijn voor de vorderingen op debiteuren bedraagt 14 dagen. De vorderingen op debiteuren bestaan voor een deel uit vorderingen waarbij sprake is van een overschrijding van de betalingstermijn en die derhalve zijn vervallen. De ouderdom van deze vorderingen is als volgt te specificeren: BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Niet vervallen 0 tot 30 dagen vervallen 30 tot 60 dagen vervallen Meer dan 60 dagen vervallen 64.108 3.008 459 603 49.761 2.955 252 706 68.178 53.674 De directie van Ajax is van mening dat de kredietwaardigheid, rekening houdend met verkregen zekerheden, ten aanzien van de vorderingen op debiteuren voldoende is, waardoor een aanpassing als gevolg van mogelijke oninbaarheid niet noodzakelijk is. BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Overige vorderingen (7) Overige vorderingen 6.206 7.855 6.206 7.855 Er zijn geen overige vorderingen aan te merken als langlopend. De overige vorderingen betreffen met name de kortlopende aflossingstermijnen van de verstrekte leningen aan Stadion Amsterdam NV, nog te ontvangen verzekeringsuitkeringen inzake spelers en het afgebrande Supportershome, nog te ontvangen inkomsten uit partnerships, een nog te ontvangen restitutie van KNVB heffingen en een nog te ontvangen afrekening inzake deelname Champions League van de UEFA. In 2018/2019 zijn geen overige vorderingen afgeboekt ten laste van het resultaat en opgenomen onder de overige bedrijfskosten (2017/2018 geen).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 89