84 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Tussen 1 en 5 jaar 32.427 37.152 Meer dan 5 jaar 2.655 4.752 35.082 41.904 VOORRADEN (5) BEDRAGEN x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Handelsgoederen 3.456 4.590 3.456 4.590 De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Onder deze post zijn vooruitbetalingen op voorraden opgenomen voor een bedrag van EUR 67.005 (per 30 juni 2018 EUR 189.579). Onder de voorraad handelsgoederen is een voorziening voor incourante voorraden begrepen van EUR 82.627 (per 30 juni 2018 EUR 71.750). De dotatie aan of vrijval van de voorziening voor incourante voorraden is opgenomen onder de inkoopwaarde omzet. In het boekjaar is EUR 156.979 wegens afschrijving van voorraden als last verantwoord (2017/2018 EUR 47.898). In 2018/2019 is van de voorraadwaarde een bedrag van EUR 8.630.008 als last onder de inkoopwaarde omzet verantwoord (2017/2018 EUR 4.980.773). VORDERINGEN bedragen x EUR 1.000 30 juni 2019 30 juni 2018 Debiteuren (6) Debiteuren inzake vergoedingssommen Overige debiteuren Voorziening debiteuren 63.137 47.521 6.003 7.053 (962) (900) 68.178 53.674 Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Het maximale kredietrisico is gelijk aan de boekwaarde van de debiteuren. Van de debiteuren inzake vergoedingssommen is een bedrag van EUR 52.445.946 binnen 60 dagen na balansdatum ontvangen (per 30 juni 2018 EUR 32.287.483). Het openstaande bedrag na 60 dagen van EUR 10.690.521 (per 30 juni 2018 EUR 15.233.010) heeft voornamelijk betrekking op uitgestelde betalingen waarvan de betalingstermijn nog niet is vervallen. Als gevolg van te vorderen transfersommen is er sprake van concentratie van vorderingen bij enkele debiteuren van EUR 61.634.707 (per 30 juni 2018 EUR 46.816.327). Hieronder is begrepen een vordering betreffende een transfersom van EUR 47.750.000 die na balansdatum verkocht is aan een financieringsmaatschappij (per juni 2018 EUR 16.732.500). Tevens zijn hieronder uitgestelde betalingen voor een bedrag van EUR 13.260.770 opgenomen met betrekking tot de verkoop van spelers (per 30 juni 2018 EUR 29.608.682). De vennootschap heeft ter dekking van de uitgestelde betalingen voor een bedrag van EUR 3.392.363 bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2018 EUR 7.719.120). Voor een bedrag van EUR 9.344.781 zijn er garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2018 EUR 18.089.562). Per 30 juni 2019 is geen kredietverzekering afgesloten (per 30 juni 2018 EUR 3.600.000).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 88