83 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Overige vorderingen (4) BEDRAGEN x EUR 1.000 Lening Coöperatieve Contract- Lening Stadion partners Amsterdam NV Debiteuren Totaal 2018/2019 Beginbalans Toevoeging Aflossing Opgenomen onder kortlopende vorderingen 2.625 (75) 10.213 (2.021) 29.066 4.741 (9.467) 41.904 4.741 (75) (11.488) Eindbalans 2.550 8.192 24.340 35.082 2017/2018 Beginbalans Verstrekking Toevoeging Aflossing Opgenomen onder kortlopende vorderingen 2.782 232 (389) 3.610 8.625 (2.022) 16.920 29.005 (16.859) 23.312 8.857 29.005 (389) (18.881) Eindbalans 2.625 10.213 29.066 41.904 De post overige vorderingen bestaat uit een verstrekte lening aan Coöperatieve Contractpartners welke wordt aangewend voor de financiering van de aankoop van de bedrijfsleaseauto's. De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal EUR 3 miljoen. De stand van de lening per 30 juni 2019 bedraagt EUR 2.550.000 (per 30 juni 2018 EUR 2.625.000). De rentevoet is gelijk aan de Interest Rate Swap (IRS) voor 2 jaar vermeerderd met 1%. Als zekerheid heeft de vennootschap een pandrecht op onder andere de bedrijfsleaseauto's die met de lening zijn gefinancierd. De lening heeft een waarschijnlijke looptijd van langer dan 1 jaar. In 2014/2015 is een lening verstrekt aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) welke wordt aangewend voor de financiering van de uitbreiding van de tribunes in de grachten aan de noord- en oostkant van het stadion. De hoofdsom van de lening bedraagt EUR 1.050.000. De stand van de lening per 30 juni 2019 bedraagt EUR 525.000 (per 30 juni 2018 EUR 630.000). De rentevoet is gelijk aan 12 maands Euribor vermeerderd met 1,5%. De lening heeft een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. In 2016/2017 is aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) een lening verstrekt welke wordt aangewend voor de realisatie van het nieuwbouwplan 2020. De hoofdsom bedraagt EUR 11.500.000 en is in vier gelijke tranches van EUR 2.875.000 ter beschikking gesteld. De stand van de lening bedraagt per 30 juni 2019 EUR 7.666.673 (per 30 juni 2018 EUR 9.583.339). De rentevoet is gelijk aan 3 maands Euribor met een opslag van 1,5% met dien verstande dat de rente bij een negatief 3 maands Euribor rentetarief 1,5% bedraagt. De lening heeft een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar. De vorderingen met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar bedragen EUR 24.340.177 (per juni 2018 EUR 29.065.553), gelijk aan het maximale kredietrisico, en betreffen uitgestelde betalingen met betrekking tot de verkoop van spelers voor een bedrag van EUR 23.239.375 (per 30 juni 2018 EUR 28.937.736) en vooruitbetaalde kosten voor een bedrag van EUR 1.100.802 (per 30 juni 2018 EUR 127.817). Voor een bedrag van EUR 3.392.363 heeft de vennootschap ter dekking van de uitgestelde betalingen bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2018 geen). Voor een bedrag van EUR 19.530.735 zijn garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2018 EUR 28.912.064). Het niet gegarandeerde deel heeft betrekking op aanspraken uit solidariteitsbijdragen. De overige vorderingen worden aangehouden tot einde looptijd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 87