76 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 Resultaat deelnemingen De resultaten van deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in de enkelvoudige winst- en verliesrekening verantwoord overeenkomstig de nettovermogensmutatiemethode. FINANCIEEL RISICOBEHEER Algemeen Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten en de financieringsstructuur van AFC Ajax NV waarbij nauwelijks gebruik wordt gemaakt van vreemd rentedragend vermogen, is er in beperkte mate sprake van risico's in de zin van IFRS 7. Derhalve wordt in deze paragraaf volstaan met een beknopte toelichting. Beheer van financiële risico's De onderneming is onderhevig aan de volgende risico's: kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, marktrisico en renterisico. Het beheer van financiële risico's wordt centraal uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de financieel directeur, volgens beleidslijnen goedgekeurd door de directie en de Raad van Commissarissen. De directie bepaalt de uitgangspunten voor het algehele risicobeheer en stelt richtlijnen vast voor specifieke terreinen zoals valutarisico, renterisico, kredietrisico, marktrisico en het beheer van liquiditeitsoverschotten. De financiële risico's waaraan de onderneming onderhevig is en het risicobeheer zijn niet significant gewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar. Kredietrisico Voor de vorderingen op debiteuren wordt de mogelijkheid van een kredietrisico beoordeeld op twee te onderscheiden categorieën, namelijk debiteuren inzake vergoedingssommen en overige debiteuren. AFC Ajax NV loopt voornamelijk kredietrisico als gevolg van te vorderen transfersommen. Door de hoogte van individuele transfersommen kunnen hier geconcentreerde risico's bij afzonderlijke debiteuren ontstaan. Het kredietrisico wordt beheerst door middel van een kredietbeleid waarbij voor vorderingen uit hoofde van transfers zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van door de tegenpartij gestelde bankgaranties en van garanties gesteld door derde partijen. Daarbij hanteert AFC Ajax NV interne procedures om de kredietwaardigheid van de zekerheidsstellingen vast te stellen. AFC Ajax NV beoordeelt de mogelijke kredietverliezen op de overige debiteuren volgens de vereenvoudigde benadering onder IFRS 9 toepasbaar voor handelsdebiteuren zonder een significante financieringscomponent. Voor het berekenen van de hoogte van de kredietverliezen wordt uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. AFC Ajax NV beoordeelt de kredietwaardigheid van de overige debiteuren en vorderingen op individueel niveau. Voor de verstrekte leningen en overige vorderingen wordt bij de berekening van de verwachte kredietverliezen uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Indien er onder de overige vorderingen vooruitbetaalde kosten zijn opgenomen dan is een kredietverlies niet van toepassing. Liquiditeitsrisico AFC Ajax NV streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Het doel is te allen tijde voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen. De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit. De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) en van hedge-activiteiten. Voor een nader inzicht in specifieke elementen van het liquiditeitsrisico zoals de looptijden van de financiële verplichtingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen, wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en de toelichting daarop. Valutarisico Valutarisico's vloeien voort uit transacties betreffende transfers van spelers die niet in de functionele valuta (euro) worden overeengekomen en verantwoorde activa en passiva in de buitenlandse deelneming Ajax Cape Town Ltd. De valutarisico's zijn gezien de omvang van de transacties in vreemde valuta en de omvang van de buitenlandse deelneming niet significant en worden, zolang zij niet significant zijn, niet afgedekt. De invloed van wijzigingen in de koers van de Zuid-Afrikaanse Rand en andere vreemde valuta op eigen vermogen en resultaat van de onderneming is niet significant. Marktrisico Marktrisico betreft het risico dat de waarde van een belegging fluctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de inflatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering. AFC Ajax NV streeft er naar om het

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 80