75 AFC AJAX NV JAARVERSLAG 2018-2019 De netto omzet van de te onderscheiden opbrengstcategorieën wordt als volgt in het boekjaar verantwoord: - Overige baten - Recettes en premies - Seizoenkaarten - Business-seats en skybox-plaatsen - Indirecte wedstrijdbaten - Partnerships - Televisie - Merchandising Recettes op een tijdstip. Toerekening aan de wedstrijden. Passe-partouts over een periode. Toerekening aan de wedstrijden. Premies over een periode. Toerekening aan de wedstrijden. Over een periode. Toerekening aan de wedstrijden. Jaarkaarten over een periode. Toerekening aan de wedstrijden. Losse kaarten op een tijdstip. Toerekening aan de wedstrijden. Zowel op een tijdstip als over een periode. Afhankelijk van de te leveren prestatieverplichting. Vaste inkomsten over een periode. Lineair over de looptijd van de overeenkomst. Variabele elementen over een periode. Lineair naar rato van de looptijd van de overeenkomst vanaf het moment dat de bijbehorende voorwaarden zijn vervuld. TV opbrengsten over een periode. Toerekening aan de wedstrijden. Opbrengsten website ajax.nl over een periode. Lineair over de looptijd van de overeenkomst. Opbrengsten uit verkoop merchandising op een tijdstip. Bij levering van de artikelen. Licenties over een periode. Lineair over de looptijd van de overeenkomst. Zowel op een tijdstip als over een periode. Afhankelijk van de te leveren prestatieverplichting. Inkoopwaarde omzet De inkoopwaarde omzet van de verkochte Ajax-artikelen bestaat uit de inkoopwaarde van handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. De inkoopwaarde omvat verder de kostprijs overige verkopen bestaande uit de kosten van het exploiteren van portretrechten, de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst. Aan de exploitatiekosten zijn geen personeelskosten, afschijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend. Lonen, salarissen en sociale lasten Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. Ajax heeft verschillende pensioenregelingen. In beginsel vallen alle Nederlandse contractspelers die zijn verbonden aan een Nederlandse Betaald Voetbal Organisatie (BVO) onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). Deze regeling is vastgelegd in de CAO Betaald Voetbal en verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De regeling voorziet in een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer in een nabestaanden- en wezenpensioen. De pensioenen van de trainers, coaches en overig personeel zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Ook deze collectieve pensioenregelingen streven naar een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer een nabestaanden- en wezenpensioen. Ajax heeft jegens de verzekeringsmaatschappij de verplichting tot het inbrengen van de premies, gebaseerd op een overeengekomen percentage van het salaris van de betreffende werknemers. Er is voor de medewerkers een mogelijkheid om na meerdere jaren dienstverband via de beschikbare premie een garantieaanspraak te kopen bij de verzekeringsmaatschappij. De regeling heeft in de basis alle kenmerken van een beschikbare premieregeling en wordt als zodanig verwerkt. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioen- en daaraan gerelateerde regelingen worden als last verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. Afschrijvingen op vaste activa De afschrijvingen op vaste activa, met uitzondering van terreinen, worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen op vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur. Overige bedrijfskosten Hieronder zijn opgenomen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten. Resultaat vergoedingssommen Het resultaat vergoedingssommen betreft de opbrengst uit de verkoop van spelers en trainers, onder aftrek van het aandeel van derden, de contante waarde aanpassing bij uitgestelde betalingen, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende speler en trainer, betaalde en ontvangen solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen en de uitkeringen uit hoofde van transferwaardeverzekeringen. De opbrengst wordt verantwoord in het boekjaar waarin de transactie plaatsvindt. Belastingen De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resultaat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat en met de in de verschillende landen geldende belastingtarieven en -regelingen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 2019 | | pagina 79